جرگه:خرداد روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه خرداد جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، خرداد روزان رجه نشؤنأ ( [[category:خرداد روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.