جرگه:حذفه نامزد ببؤ وانیویسؤن

Wikipedia جي

اي وانیویسؤن، حذف‌ئبه نامزد ببؤن ؤ ویکی‌پدیا: حذفˇ سر گب زئن مئن راجه به ایشؤنه حذف گودن گب زئه درن.

"حذفه نامزد ببؤ وانیویسؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي جرگه ميئن خالي هي ولگ دره.