جرگه:تیر روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه تیر جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، تیر روزان رجه نشؤنأ ( [[category:تیر روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.