جرگه:بهمن روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه بهمن جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، بهمن روزان رجه نشؤنأ ( [[category:بهمن روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.