جرگه:اردیبهشت روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه اردیبهشت جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، اردیبهشت روزان رجه نشؤنأ ( [[category:اردیبهشت روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.