پرش به محتوا

جرگه:آذر روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه آذر جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، آذر روزان رجه نشؤنأ ( [[category:آذر روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.