جرگه:آبان روزان

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه آبان جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، آبان روزان رجه نشؤنأ ( [[category:آبان روزان]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.