پرش به محتوا

جؤر

Wikipedia جي

جؤر (جؤؤر) یا جار (جائار) یته گیلکی واجه هیسه که بالا معنی دنه. جؤر خیلی مناطق ٚ نام دل بۊمئه.

جؤردی: دهی گه جؤر دره
جؤردشت: دشتی گه جؤر دره 
جؤرمحله: محله‌ای گه جؤر دره