تجسۊمی هۊنر

Wikipedia جي


تجسۊمي هۊنر چنته هۊنر، سفالگري، ترسيم، نقاشي، مۊجستمه چاکۊني، چاپ، طراحي، دستي صناىع، عکاسي، ويدئؤ، فئلم چاکۊني ؤ معماري مۊرسؤنه گۊنن. پۊر ديگر هۊنري رشته ان، نماىشي هۊنرؤن، مفهۊمي هۊنرؤن ىا نساجي هۊنرˇ مۊرسؤن ايبچي تجسۊمي هۊنره خۊشؤنˇ مئن دأنن. هيتؤ ني بخشي کاربردي هۊنرؤن شامل طراحي صنعتي، طراحي گرافيک، طراحي مد، طراحي داخلي ؤ تزييني هۊنر، تجسۊمي هۊنرˇ خالˇ مئن جا گينن. تازگيئن تجسۊمي هۊنره، زيبا هۊنر در نظر گينن که اونˇ مۊعادل تزييني هۊنر ىا دستي صناىع بنه اما هميشک ايتؤ نىه.