تبری تارئخ

Wikipedia جي

(بفارسی: تاریخ تبری)، يه‌ته معروفِ کيتاب ايسه جرير تبری بنويشته. اينِ نام «اخبار الرسل والملوک» و «الامم والملوک» ايسه کی همه جيگا مشهوره به تبری تاريخ.

جرير تبری ای کيتابِ مئن، پيشاشوگبِ مئن گونه کی اينِ هدف ای پيله کارِ جی اينه کی پادشاهؤن و پيغمبرؤن و خليفه‌ئنِ جی اطلاع و خبر بدی و اوشؤنِ کارؤنه بنويسی تا اوشؤنِ کوتاهی معلوم ببی و بازون گونه کی هرچی کی بأرده، ناقلؤن و راوی‌ؤنِ جی نقل کأ دره و خودشِ جی نی‌يه و ايشؤن ِ دوروسی‌يه تضمين نکؤنه، جوز او چيزؤنی کی خو زمات و خو عومر ِ مئن بده و بنويشته.

جرير تبری زمات، تومام ِ کشورؤنی کی اسلامی امپراتوری دسِ جير ايسأ بؤن، ايشؤنِ رسمی زوان عربی بو و ويشتر دانشمندؤن خوشؤنِ کيتابؤنه عربی نيويشتن. هينِ واسی، جرير تبری کيتابؤن‌ام عربی بنويشته بوبؤ و بازون منصور سامانی خو وزير ابوعلی محمد بلعمی يه دستور بدأ کی تبری تاريخه به فارسی واگردانی.