بی بی از بی چادری خانه نشینه

Wikipedia جي

بی بی از بی‌چادری خانه نشینه.

أه مثل وقتایی استفاده به کی آدم از ناچاری مجبور به شرایط سخت آمره کنار بایه. یعنی اگر او امکاناتا داشتی بیشتر پیشرفت کودی. مثل ایتا خانمی کی اگر چادر بداشته‌بی خوره بیرون شویی و بجای انزوا و خانه نشینی، تنستی بیرون بشه خرید بوکونه یا مثلاً خو همسادانه آمره معاشرت بداره.