بهمن میهری

Wikipedia جي
دوکتر بهمن مهری، «تجلیل از استادان نمونه» مراسم ِ مئن، اردیبهشت ۱۳۸۴، «صنعتی شریف» ِ دانشگا

بهمن مهری، 1509 گالشی (1314 هجری شمسی)، اصفهان ِ مئن يک‌ته گيلانی خانواده مئن به دونيا بمأ.اون پيئر ميرزا كوچيك خؤن طرفدار بو و چون سياسي بو ايشؤن يك ته شهر ميئن نيسن ، هين وسي او ايصفهؤن ميئن دونيا بمه . خوشه ايبتدايي و دبيرستؤن سو سال اول رشت ميئن بو خؤنده و بعد بما تهرؤن البورز دبيرستؤن ميئن دوكتور موحمدعلی موجتهدی گيلانی شاگرده بو. خوشه دوكتورا رياضي ميئن آمريكا ويسكانسين ايالت مديسون دانشگا جي هئيته و بما ايرؤن صنعتي شريف دانشگا تاسيس جي ، دوكتور موحمدعلی موجتهدی گيلانی دعوت امره اوستاده بؤ. هسا اون 40 سال ايسسه کی صنعتی شريف ِ دانشگا مئن رياضی درس دئنه.پورفوسور میهری 1581 مین بازنشستهُ بو.