پرش به محتوا

بلأک سبأث

Wikipedia جي

بلأک سبأث (اینگیلیسی میَن: Black Sabbath. گیلکی مئن: سیا شمبه) ايتأ اينگليسی‌ جرگه (باند)، هيوی‌ متال موسيقی‌ میَن بو كی سال ۱۹۶۹ بيرمنگام دورون شكل بيگيفته. اوشانه خاندنکس (خاننده) آزی‌ آزبورن بو و گيتاريست تونی‌ آيومی‌ ، بيسيست گيزر باتلر و اوشانه درامر بيل وارد بو. اَ گروه مئن پور كسانی‌ بوموييد و گروه جه مئن بوشوييد. تونی‌ آيومی‌ تنها كسی‌ ايسه كه عضو ثابت بلأک سبأث بو و همه سالانَ اَ گروه مئن بِئسا.

۱۹۷۰- ۱۹۷۹ مئن[دچينواچين]

اَ گروه ابتدا اونه نام پولكا تالك كه ِارث هم دوخاده بوستی‌، اوشانه موزيكˇ سبك، بلوز راك بو. قبل جه خوشانه نامˇ گروه به بلك سبث واگردانيد اوشانه بيبسيت، گيزر باتلر ايتا جه خو ترانه‌ٰنˇ نام ˇ بلك سبث بنا، كه نام ايتا فيلم سال ۱۹۶۳ مئن بو.[۱]

ولی‌ سال ۱۹۷۰ مئن خوشانه قديمی‌ سبكˇ ديمه بنئيد و ايتا تازه سبك موسيقی‌ مئن باورديد. اعضای‌ گروه ترسناك فيلمانه فاندرستن علاقه دشتيد و خواستيد ايتا تازه سبك موسيقی‌ مئن باوريد كه اونه ملودی‌ دَپَركان و هوله تكان بيبه. و هتويی‌ هوی‌ متال سبك چكوده بوبوسته. سال ۱۹۷۰ مئن خوشانه اولی‌ آلبومˇ بازارˇ مئن اوسی‌ بوگوديد. كه اونه نام سيا شمبه (BlackSabbath) بو كه ايتا جه اوشانه آهنگان نام ايسه و هتو اَ نام گروه رو بمانسته. ترانه و ملودی‌ اَ آهنگ مرموزانه ايسه و گورخانه و وارش اوخان امره آغازا به


What is this that stands before me?

Figure in black which points at me

Turn around quick, and start to run

Find out I'm the chosen one

Oh nooo!

Big black shape with eyes of fire

Telling people their desire

Satan's sitting there, he's smiling

Watches those flames get higher and higher

Oh no, no, please God help me


او چيسه كه مي پوشت سر ايسا؟

ايتا شوزه ايسه گومار مئن مره دوخانه

سرسام زنم... خوايم جيويزم

وختی‌ ايسه كه دينم مره دوجين بوگوده

گومار تن اونه چومانَ بل بيگيفته

مردوم ناجه‌ٰن اوشانه ره بوگوفته

بيج ايتا گوشه نيشينه، خنده دَشكنه

و بل گيفتنˇ كرا پور تر بوبوستن دره فاندره

نه خودايا، نه... مرا كومك بوكون


هو سال مئن بلأک سبأث (سیا شمبه) خوشانه دومين آلبوم چكوديد و بازار مئن اوسي بوگوديد. اوشانه آلبوم نام تور (اينگليسي: Paranoid) بو كه آهنگانˇ كلاسيك دشتی‌، آهنی‌ مرداك، تور و خوكانˇ جنگ مَنستن، اونه مئن چكوده بوبوسته بو. خوكانˇ جنگ (اينگليسی‌: War Pigs ) ايتا آهنگ و بيانيه ضد جنگ مخصوصا ويتنامˇ جنگ واستی‌ ايسه كه اونه ترانه گيزر باتلر وانيويس بوگوده كه ايتا جهندمی‌ و خونی‌ تاتايی‌ جنگ جه نيشان دِهِ.[۲]

بلأک سبأث آلبومان ديگری‌ بازار مئن اوسي بوگوده كه Technical Ecstasy -Sabotage - Sabbath Bloody Sabbath - Volume 4 - Master Of Reality نام دشتی‌ همه اوشان ماندگار و خوجير بوبوسته ولی‌ اوشانه قديمی‌ آلبومان منستن سكه سو نزه. بلأک سبأث ترانه‌ٰن موضوع ويشتر واگرده به درباره زندگی‌ فلسفه و جنگ و دين و خودا و اَ جور چيزانˇ مَنَستن واورسه و انتقاد كونه و كرا سعی‌ كونه به حقيقت فَرسه. سال ۱۹۷۸ بلأک سبأث آلبوم Never Say Die اينگاره بيگيفته و بازار مئن اوسی‌ بوگوده. كه اوشانه هتشتمی‌ آلبوم بوستی‌. اَ آلبوم، واپسين آلبوم بلأک سبأث، آزی‌ آزبورن امره بو و جه بعد اَ آلبوم آزی‌ كه موعتاد بوبوسته بو و پور مصرف گودی‌ جه گروه بوشو. اَ سال مئن آزی‌ پئر بمرده و آزی‌ ايتا ترانه مئن كه ( Junior's Eyes) جوان چومان نام دشتی‌ اَ ايتفاق واستی‌ بخوانده.

آزی‌ آزبورن مواد موخدر پور مصرف گودی‌ و آوريل ۱۹۷۹ گروه جه بوشو. ايپچه دوارسته خوره سولو آلبوم چَكوده كه پيله موفقيت امره بو و ۱۰۰ ميليون ويشتر اونه آلبومان فروش بوگوده. اونه جانشين، رانی‌ جيمز ديو، رينبو گروه سابقˇ خواننده بو[۳]


۱۹۷۹- ۱۹۸۲ مئن[دچينواچين]

آزی‌ دِ نَتَنِستی‌ گروه امره بئسه و جه گروه بوشو. تونی‌ آيومی‌، كه ناجه دَشتی‌ بلأک سبأث خو كارا دونبال بوكونه رانی‌ جيمز ديو امره كه اِلف و رينبو گروه سابقˇ خواننده بو گب بزه و اونه جه بخواسته كه بلأک سبأث بايه. مولحق بوستن ديو، بلأک سبأث گروه مئن، اَ گروه واستی‌ ايتا پيله تحول امره بو. ديو ايتا پيله خواننده بو كه خو خوجير آوازا اورگادی‌ و اونه خواندن سبك، آزی‌ آزبورن امره پور تفاوت داشتی‌ و هتويی‌ بلأک‌سبأث رو تاثير بنا. قبل جه ديو، اعضای‌ گروه خوشانه ايله جار امره ترانه و ملودی‌ آهنگانˇ چكوديد ولی‌ وختی‌ ديو ، آزبورن جا بومو به تنهايی‌ ترانه و ملوديه آهنگان چكودی‌ و هيكس وانشتی‌ اونه كار مئن پيله كوت بيبه. بلأک‌سبأث ديو امره دو سال دورون تَتَرچ دو تا آلبوم بازار مئن اوسی‌ بگوديد. اوشانه اولی‌ خوجير آلبوم بهشت و جهندم (1980) بو. ( نئونی‌ شواليه Neon Knights) - (دريا زاكان Children of the Sea)- (بهشت و جهندم Heaven and Hell)- (بيجه زناك Lady Evil ) باخی‌ جه اوشانه خوجير آهنگان مئن بو.

رانی‌ جيمز ديو ، وينی‌ اپيس امره

اَ گروه بِتنَسته پور انرژی‌ امره هنده بيچه بِبه. و شا گوفتن همه اونه موختلفˇ آهنگان، پيله و خوجير نسبت به كل بلأک‌سبأث آهنگانˇ دهه هفتاد مئن بِبه و آهنگانˇ حماسی‌ و تاسيان (Neon Knights) و (Children of the Sea) ايتا جه خوجير ترين تونی‌ آيومی‌ ريفان ايسه. [۴]

آگوست ۱۹۸۰ مئن بعد جه كونسرتˇ ميناپوليس، مينه سوتا دورون، بيل وارد بلك سبث جه سيوا بوبوسته. خودش بوگفته: می‌ واسه چتين بو كه آزی‌ نيئسا استيج رو بِشم و ۲۴ ساعت گيج آويی‌ بوخورده بوم. می‌ اعتياد به الكل پورتر بوبوسته بو. گيزر باتلر وختی‌ كونسرت تومانه بوسته بوگفته : بيل گيج آويی‌ بوخورده و چند تا موشكل واستی‌ بومو گب بزه و بوگفته كه ممكن ايسه ايتا مريخی‌ بِبه و هتو بيل زرخ بوبوسته بو، خو وسايل جَما گوده و ايتا اتوبوس دورون دَنيشته و بوشو. گروه ايتا درامر به نام وينی‌ اپيس جای‌ بيل وارد باورده.[۵]


اوشان دومی‌ آلبوم (Mob Rules ) كوگا قوانين بو كه سپتامبر ۱۹۸۱ مئن چكوده بوبوسته و Heaven and Hell مَنَستن تومام اونه ترانه‌ٰن و آهنگان ديو امره بو. اَ آلبوم مئن خوجير ترانه‌ٰنی‌ ،(شؤ سو كونه Turn Up The Night) – (كوگا قوانين Mob Rules ) – ( دَكفتن دونيا ديمه جه Falling Off The Edge Of The World ) – (بوجور و بوجور Over And Over ) مَنستن و ايتا بی‌ گبˇ آهنگ كه اونه نام (E5150) بو وجود دَشتی‌.

بلأک‌سبأث بِتَنسته ديو هونر امره پيله ترين گروه هوی‌ متال ،گروه‌ٰن متال مئن بِبه. و پور مونتقدان و پيله كسانˇ خوش بومو و اوشانه واستی‌ چپلا بزئيد. ولی‌ پور زمات نيبه كه ديو ديل قورص به كه خوره ايتا باند چكونه و خو نام ˇ گروه بَنه ديو باند و هتو بوبوسته كه ديو و وينی‌ اپيس بلك سبث جه بوشوئيد. تونی‌ آيومي ، پور تلاش كرا گودی‌ كه خو گروه سرپا بداره و در به در دونبال ايتا خواننده بو و هتو درامر واستی‌، بيل وارد امره گب بزه و اونه جه بخواسته واگرده به بلك سبث.

هنده بيچه بوبوستن (Born Again ) تاتايی‌- بلأک‌سبأث آلبوم يان گيلان اوخان امره ۱۹۸۳ مئن

هنده بيچه بوبوستن ۱۹۸۳[دچينواچين]

تونی‌ آيومی‌ خو گروه واستی‌ خواننده سومی‌ واموج گودن دبو ديويد كاوردل مانستان خواستی‌ بلأک‌سبأث واستی‌ دوجين بوكونه ولی‌ نتأنسته و سر آخر يان گيلان ، ديپ پورپُل گروه سابقˇ خواننده بومو بلك سبث. كه ايتأ پيله راك خواننده‌ٰن دهه هفتاد مئن بو.[۶]

يان گيلان بلأک‌سبأث امرأ فقط ايتا آلبوم چكوديد و هفتم آگوست ۱۹۸۳ بازار مئن اوسی‌ بوبوسته. اوشان آلبومˇ نام (Born Again هنده بيچه بوستن) بو. گيلان سبك خواندن هتو بو كه خواندن مئن پور ايجگره كِشِئي و بيج و دَپركان اوخان گودی‌. و هتويی‌ اوشان آلبوم (Born Again) ايتا ازازيل و بيجه آلبوم بوبوسته. اَ آلبوم پور تفاوت دِ آلبومان بلأک‌سبأث امره دَشتی‌ و پور منتقدانی‌ ايسا بيد كه انتقاد بوگوديد ولی‌ فروش آلبومˇ اينگلستان و امريكا مئن بوجور بو و باخی‌ آلبومˇ آهنگان، (باد فرنگی‌ Zero the Hero)- (كيشيش زرخ گودن Disturbing the Priest ) – (گرم بدار Keep it Warm) – (هنده بيچه بوستن Born Again) پور كسان ره خوجير بو. اَ آلبوم مئن دوتا بی‌ گبˇ آهنگ به نام (گومار The Dark ) – (Stonehenge ) بو. بلك سبث اعضا خاستيد ايتأ تورˇ كونسرت برگزار بوكونيد ولی‌ ناگاه ‍‍بيل وارد ناخوش بوبوسته و خو فعاليت ديمه بنا و گروه ايتأ درامر دونبال بو كه ايتأ درامر بِو بوان نام بيل وارد جای‌ بيگيفته و گروه بِتأنسته خو كارأ آغاز بوكونه. و يان گيلان خو آلبوم (Born Again) و باخی‌ بلأک‌سبأث سابقه آهنگان اجرا بوگوده.

پور كسانی‌ باور دشتيد گيلان بلك سبث مئن موفق نَبو.يان گيلان خودش ايدفه موستند بلأک‌سبأث دورون (The Black Sabbath Story ۱۹۹۲) بوگوفته كه: من بلأک‌سبأث مئن، بدترين خواننده بوم... ولی‌ هأتويی‌ به بلأک‌سبأث اعضا ايبراز علاقه بوگوده و هو موصاحبه مئن بوگوفته... تونی‌ (آيومی‌) جان ره قوربان، گيزر جان ره قوربان.

جه هش پركَ بوستن تا ايتحاد[دچينواچين]

سولو[دچينواچين]

وختی‌ سال ۱۹۸۴ مئن، بلأک‌سبأث كونسرت تومانه بوسته خوجير ابتفاق اَ گروه واستی‌ دَئنكفته. يان گيلان و بِو بوان جه گروه بوشوئيد. گيلان به خو سابقه گروه ديپ پورپُل واگردسته. و بلأک‌سبأث بيسيست گيزر باتلر كه اصلی‌ عضو بو نوامبر ۱۹۸۴ خو فعاليت بلأک‌سبأث امره ديمه بنا و ايتا باند چكوده و خوره سولو كار بوگوده. و هتو تونی‌ آيومی‌ بي كس و ياور بوبوسته بلأک‌سبأث مئن، ولی‌ تصميم بيگيفته بلأک‌سبأث سر پا بداره. گر چه هتويی‌ نيشان بدا كه خو ره خواستی‌ سولو آلبوم چكونه ولی‌ آيومی‌ ناجه دَشتی‌ بلك سبث خو حرفه دونبال بوكونه و خوجير آهنگانˇ امره، هنده بلأک‌سبأث نامی‌ بِبه. آيومی‌ پور تلاش بوگوده خو گروه واستی‌ نوازنده و خواننده واموجه و سر آخر ايتا اينگليسی‌ تنگوله خواننده كه گلن هيوز نام بو و بيرمنگام شهر شين و اونه همشهری‌ بوستی‌ ياور بوبوسته و هتو جِف نيكولز گروه واستی‌ كيبورد زِِِِِئی‌ اضافا بوستيد. اوشان ايتا آلبوم چكوديد كه اونه نام (هفتمی‌ روجا Seventh Star) بو.

اَ آلبوم تونی‌ آيومی‌ واستی‌ كه گيتاريست گروه بو ايتا سولو آلبوم دوخاده بوبوسته ولی‌ آلبوم ناشر، اوشانه وادار بوگوده و اوشانه جه بخواسته كه بلك سبث نامˇ زنده بداريد و اَ نام، گروه رو بِمانه.[۷]

آيومی‌ خو گروه ايبار ده چكوده و گروه خواننده اَ زمات مئن گلن هيوز كه ديپ پورپُل سابقه خواننده بو و بيسيت دِيو اسپيتز و درامر سابقه گروه كيس اريك سينگر بو. ولی‌ ايپچه بعد اعضای‌ گروه سيوا بوبوستيد و آيومی‌ هنده تنها بوبوسته.

تونی‌ مارتين امره (۹۰- ۱۹۸۶)[دچينواچين]

آيومی‌ ايله جار بوگوده تونی‌ مارتين ايتا تازه خواننده امره كه اونه اوخان پور شباهت ديو امره دَشتی‌ و ايتا سال دوارسته تا خوشانه آلبوم بِتَنستيد چكونيد سال ۱۹۸۷ مئن (ابدی‌ بت - Eternal Idol ) اولی‌ آلبوم بلأک‌سبأث، تونی‌ مارتين خواندن امره بازار مئن بومو و خوجير آهنگان The Shining - Glory Ride - Ancient Warrior مَنَستن بِتَنسته هنده بلك سبث نامˇ زنده بوكونه.

نَشا گفتن كه Eternal Idol بلأک‌سبأث پيله واگردستن به خو خوجير دوران بعد جه Seventh Star و Born Again بو، ولی‌ شا گفتن كه خوشانه مسير دوروست بِتَنستيد دوجين بوكونيد. [۸]

تونی‌ مارتين

آيومی‌، رينبو سابقه درامر كه كازی‌ پاول اونه نام بو دعوت بوگوده بايه بلك سبث. و بعد دو سال خوشانه دومين آلبوم (۱۹۸۹ Headless Cross ) و خوشانه سومی‌ آلبوم (۱۹۹۰ Tyr ، ايتا آريايی‌ خودا) مونتشر بوگوديد. تونی‌ مارتين سال ۹۰ بلأک‌سبأث سيوا بوبوسته و آيومی‌ تصميم دَشتی‌ ديو و گيزر امره مولحق بِبه.

(Dehumanizer (۱۹۹۰-۹۲[دچينواچين]

رانی‌ جيمز ديو بلأک‌سبأث سابقه خواننده كه خو گروه امره ۱۹۹۰ آلبوم ( وَرگانˇ دَوَد ، Lock Up The Wolves) مونتشر بوگوده تصميم بيگيفته بلأک‌سبأث سابقه اعضا امره هنده ايله جار بوكونه و گيزر باتلر اونه مولحق بوبوسته و هر دو تونی‌ آيومی‌ ورجا بوشوئيد و آيومی‌، خو گروه خواننده تونی‌ مارتين و بيسيست نيل مورای‌ ديمه بنا و هتويی‌ آيومی‌ ، گيزر و ديو موتحد بوبوستيد و كازی‌ پاول گروه درامر بِمانسته. پَئيز سال ۹۰ چكودنˇ آلبومˇ واستی‌، خوشانه كارا آغاز بوگوديد ولی‌ كازی‌ پاول واستی‌ ايتا ايتفاق دَكَفته كه خو اسب رو دَنيشته بو بِكفته و اونه پا بشكفته و دِ نَتَنستی‌ ضبط آلبوم مئن بِئسه. اعضای‌ گروه، وينی‌ اپيسˇ دعوت بوگوديد درامر ِببه. چكودن آلبوم پور زمات طول بِكشه و سياشنبه هواخواهان واستی‌، رافا ايسان چتين بو. آخر سر، سال 1992 مئن اوشانه آلبوم مونتشر بوبوسته كه اونه نام (نا آدمی‌ بوستن Dehumanizer) بو. ولی‌ اوشان ايتحاد پور زمات دوام ناورده و ديو و اپيس جه بلأک‌سبأث بوشوئيد و واگردستيد به خوشانه گروه و ديو دو تا آلبوم تَتَرچ بنام (غريب پيله راشی‌ Strange Highways) و (زرخˇ ماشينان Angry Machines) چكوده.

هنده تونی‌ مارتين[دچينواچين]

تونی‌ آيومی‌ خو ايله جار ديو امره، آلبوم ( Dehumanizer) واستی‌ تونی‌ مارتين ديمه بنا بو ، هنده دوخاده و مارتين سه سال بعد واگرداسته و اَ دفه گيرز، آيومی‌ ورجا بئسا و بيسيست گروه بوبوسته سال ۹۴ آلبوم (Cross Purposes) ده تا اهنگ امره بازار دورون اوسی‌ بوگوديد.

گيزر باتلر كه دهه هفتاد مئن بلأک‌سبأث مئن عضو بو و تونی‌ مارتين دهه هشتاد بلأک‌سبأث خواننده بوبوسته بو و ايتا تازه درامر بنام باب راندينلی‌ دهه نود به گروه اضافا بوسته گروه حال و هوای‌ تازه پيدا بوگوده. [۹]

سال ۹۵ مئن اوشان آلبومˇ (Forbidden) و ۹۶ (The Sabbath Stones) خوجير آلبومانˇ چكوديد. اَ سال، آخری‌ سال فعاليت بلأک‌سبأث تونی‌ مارتين امره بو آيومی‌ و گيزر تصميم بيگيفتيد آزبورن و بيل وارد كه خوشانه ره سولو كار گوديد به گروه واگردانيد و سال ۱۹۹۸ مئن گت اعضای‌ بلك سبث دور هم جما بوستيد و خوشانه سابقˇ آهنگان اجرا بوگوديد اوشانه پيله كونسرت (آخری‌ شام- last supper) پور استقبال امره روبرو بوبوسته. و هتو نيشان بدا كه اوشان بلأک‌سبأث هنده تشكيل بدائيد ولی‌ اعضای‌ گروه ترجيح بدائيد خوشانه ره سولو كار بوكونيد و سياشنبه تشكيل نبوسته. حتی‌ آيومی‌ هم دِ تصميم نَشتی‌ بلأک‌سبأث سر پا بداره و ديو و آزی‌ مَنَستن خوره ايتا گروه، خو نامˇ امره تشكيل بدا.


هون اند هل[دچينواچين]

سال ۲۰۰۶ مئن گروه سابقˇ اعضا، آيومی‌، ديو ، باتلر و اپيس بوگفتيد سال ۲۰۰۷ مئن ايتا تور راه تاواديد ، بهشت و جهندم نامˇ امره كه ۱۹۸۰ مئن ايتا جه بلأک‌سبأث آلبومان ˇ نام بو و اعضاي بلأک‌سبأث جما بوستيد. [۱۰]

سال ۲۰۰۷ بلأک‌سبأث ايتا آلبوم ضبط بوگوديد كه باخی‌ خوجير آهنگانˇ ديو سابقˇ آلبومانˇ سياشنبه امره كه اوشانه نام Heaven and Hell, Mob Rules,Dehumanizer و ايتا زنده آلبوم بنام (۱۹۸۲) Live Evil بو بازار اوسی‌ بوگوديد كه اونه مئن سه تا تازه تك آهنگ هم اونه دورون بو. سال ۲۰۰۹ مئن اوشان ايتا دِ آلبوم چكوديد كه اونه نام (بيج تره شناسه The Devil You Know). اَ آلبوم ديو آخری‌ آلبوم اونه زندگی‌ مئن بو. اوشانه فعاليت تا سال ۲۰۱۰ ادامه دَشتی‌. ۱۶ مي ۲۰۱۰ مئن رانی‌ جيمز ديو سرطان واستی‌ بِمرده و اونه مرگ امره اوشانه فعاليت تومانه بوسته. و آيومی‌ و گيزر تصميم بيگيفتيد آزی‌ امره ايله جار بوكونيد كه خو فستيوال (Ozzfest) برگوزار گودی‌ و خوشانه آغاز كارˇ مَنَستن، بلك سبث سرپا بداريد.


هنده ايتحاد و تازه آلبوم[دچينواچين]

جه سال ۲۰۱۰ تا هسه، آيومی‌ و گيزر و آزبورن كرا كار كونيد. و هتويی‌ گاه گلف خوشانه واستی‌ سولو كار بوگوديد. ولی‌ موختلف كونسرتان مئن شركت دَشتيد و خوشانه سابقˇ آهنگان اجرا بوگوديد. و سال ۲۰۱۳ مئن ايتا آلبوم كه تازه ضبط بوگوديد ولی‌ بيل وارد اوشانه امره مولحق نبوسته و هتو گيديد خو تازه قرارداد امره ناراضی‌ بو و حاضر نبوسته تازه قرار داد، اينگاره گير امره امضا بوكونه. و بِرَد ويلك بلأک‌سبأث درامر بوبوسته. بلك سبث اعضا اعلام بوگوديد ۱۳ ژانويه ۲۰۱۳ مئن اوشانه تازه آلبوم كه اونه نام ۱۳ ايسه بازار مئن اوسی‌ بِبه.

لينكان جيگاه[دچينواچين]

www.Black-Sabbath.com

آلبومان[دچينواچين]

چكوده سال نامˇ آلبوم كسان
۱۹۷۰ Black Sabbath شنبه، خونی شنبه تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۷۰ Paranoid تور تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل واردد
۱۹۷۱ Master of Reality واقعيت پيله كس تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۷۲ Black Sabbath Vol. 4 تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۷۳ Sabbath Bloody Sabbath شنبه، خونی شنبه تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۷۵ Sabotage دورسانن تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۷۶ Technical Ecstasy تكنولوژی بوگول آمون تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۷۸ !Never Say Die ناگاه نواگفتن بمير! تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۸۰ Heaven and Hell بهشت و جهندم تونی آيومی- رانی جيمز ديو- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۸۱ Mob Rules كوگا قوانين تونی آيومی- رانی جيمز ديو- گيزر باتلر- وينی اپيس
۱۹۸۲ Live Evil زنده بيج تونی آيومی- رانی جيمز ديو- گيزر باتلر- وينی اپيس
۱۹۸۳ Born Again هنده بيچه بوبوستن تونی آيومی- يان گيلان- گيزر باتلر- بيل وارد
۱۹۸۶ Seventh Star هفتمی روجا تونی آيومی- گلن هيوز- دِيو اسپيتز - جِف نيكولز- اريك سينگر
۱۹۸۷ The Eternal Idol ابدي بت تونی آيومی- تونی مارتين - باب ديزلی- جِف نيكولز - اريك سينگر
۱۹۸۹ Headless Cross بی سر صليب تونی آيومی- تونی مارتين - لورنس كوتل- جِف نيكولز - كازی پاول
۱۹۹۰ TYR ايتا آريايی خودا تونی آيومی- تونی مارتين - نيل مورای- جِف نيكولز - كازی پاول
۱۹۹۲ Dehumanizer نا آدمی بوستن تونی آيومی- رانی جيمز ديو- گيزر باتلر- وينی اپيس
۱۹۹۴ Cross Purposes صليب ناجه‌ٰن تونی آيومی- تونی مارتين - گيزر باتلر- جِف نيكولز- باب راندينلی
۱۹۹۵ Forbidden حرام بوبوسته تونی آيومی- تونی مارتين - نيل مورای- جِف نيكولز - كازی پاول
۱۹۹۸ Reunion ايتحاد تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بيل وارد
۲۰۰۶ Heaven and Hell ديو دوجين آهنگان تونی آيومی- رانی جيمز ديو- گيزر باتلر- وينی اپيس
۲۰۱۳ 13 زیاده تونی آيومی- آزی آزبورن- گيزر باتلر- بِرَد ويلك

جير بينيويشته[دچينواچين]

  1. https://web.archive.org/web/20130414233137/http://classicrock.about.com/od/artistsae1/p/black_sabbath.htm
  2. http://www.blacksabbath.com/history.html
  3. ايينگليسی‌ ويكی‌پديا
  4. http://www.allmusic.com/album/heaven-and-hell-mw0000649895
  5. ايينگليسی‌ ويكی‌پديا
  6. http://www.sputnikmusic.com/review/36895/Black-Sabbath-Born-Again
  7. http://www.allmusic.com/album/seventh-star-mw0000192998
  8. http://www.sputnikmusic.com/review/37331/Black-Sabbath-Headless-Cross/
  9. www.allmusic.com/album/cross-purposes-mw0000107297
  10. https://web.archive.org/web/20130414233137/http://classicrock.about.com/od/artistsae1/p/black_sabbath.htm