پرش به محتوا

اوستایی دبیره

Wikipedia جي

اوستایی دبیره یا اوستایی خط ایته نیویشتار ایسسه کی قدیمه زمت اوستایه اونه امره نیویشتن. ای نیویشتار چل و هش حرف یا وات دأنه کی جه اوشؤن، چارده وات صدا دار و سیوچار وات بی صدا ایسسه. اوستایی دبیره مئن، حرفؤن سیوا نیویشته بنن.وا گوتن کی اوستایی دبیره به یونیکود نی ثبت بوبؤره کی شمه تینید اره بینید [۱].

اگر خأنید شیمی کامپوتره مئن اوستایی دبیره امره دبیرانین، وا اوستایی فونته اینترنته مئن دانلود بوکونین؛ دانلوده واسی ای لینکه [۲] سر تونگوله (کلیک) بوکونین. ایته درخاست شیمئبه هنه کی گونه ای فایله دانلود بوکونین، اونه تأیید بوکونین. الؤن ایته فایل به نؤمه "Jamaspa_" شیمی کامپوتره مئن هننأ، اونه بیاججین. ای فایل الؤن دخشارده (زیپ) ایسسه ؤ وا اونه زیپه مئن در بأرین. وختی کی ای فایله زیپه مئن در بأردین، اونه مئن فایلی کی اینه نؤم ایسسه " Jamaspa_" کوپی بوکونین ائره " C:\WINDOWS\Fonts ". الؤن اگر شمه بشین ایته نیویشتاری جیگا "notepad" یا "word" مورسؤن، شیمی کامپوتره مئن، تینین اوستایی خطه امره دبیرانین. امما اوول وا ای فونته کی اونه نؤم " Jamaspa" ایسسأ اینتخاب بوکونین. اگر هنده منین دبیرانین، هی فونته اینتخاب گودنه پسی شیمی کامپوتره زوانه "EN" بنأین.

اوستایی دبیره حرفؤن ای جیر موعرفی بوبؤن:

صدادار حرفؤن ؤ اوشؤنه آوانیویسی:

بی صدا حرفؤن ؤ اوشؤنه آوانیویسی:


باخی حرفؤنه سوسویی نما: