ابوموسی

Wikipedia جي

ابوموسی ایتا ایرانی جزیره خلیج فارسه میان ایسه. امارات نسبت به أ جزیره ادعای مالکیت داره و ایبارم سال 1980 میلادی به شورای امنیت شکایت بوکود که شورای امنیت أنی حرفانه قبول نوکود و بوگوفت که أن جزیره ایرانیشین ایسه. http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Musa