پرش به محتوا

اؤترار

Wikipedia جي


فاراب ىا اؤترار ىکته دئباري شهره سيردرىا أفتؤپردچين کۊلˇ سر. اي شهرˇ قديمي نؤم فاراب بۊ ؤ مئني سده'نˇ مئن اينˇ نؤم بۊبؤ اؤترار. اي شهر أبريۊشم جاده سر هننأبۊ ؤ اي رۊزؤن، اينˇ خرابه'ن قزاقستانˇ مئن دره.

پيلˇ کسؤن

[دچينواچين]

أبۊ نصر فارابي اي شهرˇ شي بۊ. تىمۊرˇ لنگ ني هي شهرˇ مئن بمرده.

فاراب (فارىاب ىا پارىاب) ىکته فارسي کلمه' کي بنه زميني گه قنات ىا رۊخؤنه آؤ أجي آؤ خؤنه ؤ دىم نئه.