اؤترار

Wikipedia جي


فاراب ىا اؤترار ىکته دئباري شهره سيردرىا أفتؤپردچين کۊلˇ سر. اي شهرˇ قديمي نؤم فاراب بۊ ؤ مئني سده'نˇ مئن اينˇ نؤم بۊبؤ اؤترار. اي شهر أبريۊشم جاده سر هننأبۊ ؤ اي رۊزؤن، اينˇ خرابه'ن قزاقستانˇ مئن دره.

پيلˇ کسؤن[دچينواچين]

أبۊ نصر فارابي اي شهرˇ شي بۊ. تىمۊرˇ لنگ ني هي شهرˇ مئن بمرده.

نؤم[دچينواچين]

فاراب (فارىاب ىا پارىاب) ىکته فارسي کلمه' کي بنه زميني گه قنات ىا رۊخؤنه آؤ أجي آؤ خؤنه ؤ دىم نئه.