أنيميشن

Wikipedia جي

انیمیشن ایتا ترفنده مانه که طراح تانه با پشت هم قرار دائنه تصاویر امره چومه وادار بوکونه که تصاویره متحرک بوینه.

ایته انیمیشن سفال رو ، شهر سوخته میان
ایته اسب که قرن 19 انیمت ببوسته

قدیمی ترین مواردی که انیمیشن واسی ثبته بوسته ، نوسنگی غاران دورون ثبته بوسته.