آليان ٚ دهستان

Wikipedia جي

آليانˇ دهستان ايته جه سردار جنگلˇ بخشˇ دهستانان، فؤمنˇ شأرستان ؤ گيلانˇ دۊرۊن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

بر اساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۴,۴۷۴ نفر (۱,۱۴۶ خانوار) ايسه.[۱]

رۊستاهان[دچينواچين]

آلیان دهستان روستاهان

سیاه ورود، توسه کله، عباسکوه، نطفرود، کیش دره، پلنگدره، جیرده، تیمورکوه، شلشه دره، خجکه، کلتاسر، کوریه، موسی کوه، مسجد پیش، میشکه، گاوکوه، لتین پرد، سفیدسنگان، دوال کوه.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}