چرنؤبيلˇ کأرسنه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چرنؤبيلˇ قۊووتگه کأرسنه پسي
چرنؤبيلˇ قۊووتگه جيگه
يکته شماتيک دياگرام، رأکتؤرˇ جي
تؤسنˇ سطحˇ نقشه، چرنؤبيلˇ أطراف (۱۹۹۶)


چرنؤبيلˇ کأرسنه (اينگيليسي ميئن: Chernobyl Disaster ) ايتأ هسته-اي کأرسنه ايسه کي ۱۹۸۶ˇ آوريل ما ۲۶ˇ ميئن تفاق دکفته. و اونا درجه 7 از 7 بئه. تنها ایتا حادثه اتمی انا مانستن وجود داره که انا درجه 7 ایسه و اونم حادقه اتمی فوکوشیما داییچی در ژاپن ایسه که سال 2011 میان و سونامی واسی همچین اتفاقی دکفته. حادضه چرنوبیل درون 500000 کارگر دخالت بوکودید و نهایتا بتانستید که ایتا سازه فلزی روی آسیب بیدئه داره راکتور^ ساختمان چامونید تا از جیویشتن مواد رادیواکتیو بیشتر جلوگیری بوکونید. تخمین بزئه بوسته دره که آئا حادثه حدود 18 میلیارد روبل خسارت بداشته داره و 31 نفر (از آتشن نشانان، مهندسین و پاک کنندگان) کشته بوبوسته دارید که از خیلی کمتر از تخمین اولیه بؤ؛ اما تاثیرات دراز مدتی از ائا حادثه پدید بامؤ، مثلانرخ سرطان اوکرایل و بلاروس و درون زیادا بوبوست. خصوصابلاروسا میانی تعداد زاکانی که به سرطان تیرویید دچار بوبوستید بمراتب زیادا بوبوست. ان به ئه خاطر بو که ید رادیو اکتیو که از اتمی شکست حاصل بوبوسته بو توسط اشانا تیرویید جذب بوبوسته بو. [۱]

تفاقˇ شرح[دچينواچين]

خود حادثه به دلیل اشکال در راکتور^ طراحی همراه با اشتباه انسانی ناشی از عدم آگاهی از اشکال در طراحی بو. اتور بو که شب^ شیف6 کارکونان خواستید که ایتا آزمایش اجرا بوکونید تا بیدیدنید اگر برق قطع ببه و پومپانی که آبا به راکتور^قلب فرئسانیدی کارنوکونید، آیا سیستم کمکی تنا به موقع عمل بوکونه یا نه. آب مسئول 2 تا کمکی پمپا روشن کونه. با أ کار باعث بئه که آب راکتورا^ درون زیاد بشه. راکتور قبل از ان هم نیمه توان بو و کنترل میله ان بیجیر و راکتور^ درون بؤن. با افزایش آب قلب راکتور^ درون (بجای بخار خلاء) میزان تولید گرمای راکتور خیلی کم بوبوست؛ (حدود 50 مگاوات) چون آب نوترونا جذب کونه. دستور العمل گوفتی که راکتور باس آزمایش^ درون 700 مگاوات گرما تولید بوکونه ولی هسا راکتور در حالت تقریبا خاموش بو. در أ حالت ارشد مهندس تصمیم بیگیفته که کنرل میله انا راکتور^ جل فاکشه بیرون. با أ کار راکتور گرمای بیشتری تولید بوکوده و تا حدود 200 مگاوات فارسه. أتو بوبوسته که ارشد مهندس تصمیم بیگیفته که آزمایشا اجرا بوکونه، در حالی که راکتور تنها 6 تا کنترل میله راکتور^ درون باقی بمانسته بو و ان آب بو که راکتور^ درون باعث بوستی که راکتور کمتر برق تولید بوکونه. در ان شرایط راکتور به شدت ناپایدار بو. ازمایش6 واسی توربین تولید برق خاموشا بوبوسته. با خاموش بوبوستن توربین تولید برق، پمپان^ برقان قطع بوبوستید. با قطع بوبوستن پمان دئه آبی به راکتور فان رسه. همزمان دیزل ژنراتوران رشن بوبوستیدی. وظیفه ان دیزل ژنراتوران ان بو که در زمان قطع برق، برق تولید بوکونید تا پمپان کار بوکونید. اما باسی 40 تا 50 ثانیه کار بوکونید تا بتانید برق تولید بوکونید. قرار بو با طراحی ایتا سیستم کمکی اوشان بتانید از بخاری که قبلا راکتور تولید بوکوده بو برای روشن کودن ایتا توربین دیگه استفاده بوکونید و أ آزمایش هم هنا واسی انجام ببست. خلاصه که با قطع کودن برق، پمپان آب کافی به راکتور فارسانیدی، آب که تا هسا نوترونانا جذب کودی، به بخار تبدیل ببست. هن خودش راکتور^فشارا بوجور ببرد امااز ظرفی هم تعداد نوترون های آزاد هم بوجور بوشو. أتو بوبوست که فعالیت راکتور خیلی بوجور بوشو. مهندسان کم کودن فعالیت راکتور واسی دکمه اضطراری خاموش کودن یا AZ-5 أ فشار بداییدی. ئه دکمه تعدادی کنترل میله راکتور^ درون فوقاستی. اما تعدادی از ان کنرل میله ان بصورت دستی فاکشه بوسته بؤن. به هر حال فوقاستن کنترل میله ان امره راکتور^ فعالیت باسی کم بوبوستی بی که نوبوسته. دلیل اون هم تاثیر کنترل میله انی بوی که گرافیت و بور امره ساخته بوبوسته بؤن. ئه کنترل میله ان باسی نوترونا جذب بوکونید، اما اول که فوقاسته بید بر عکس انتظار، به دفع نوترون کمک کونید. ئه عامل او بحرانی شرایط درون باعث تشدید فعالیت راکتور بوبوسته و چند لطظه درون فشار راکتور به چندین برابر فشار طراحی بوبوسته. طوری که راکتور^ قلب واترکست و باعث بوبوسته راکتور^ محافظ سر که از جنس فلز بؤ و 5000 تن وزن داشتی پرتاب ببه. بعد از اون بو که 8 تن رادیو اکتیو مواد نیم مایل اشمان دورون بوجور بوشو.

کأرسنه پسي[دچينواچين]

بعد حادثه آتش نشانی ماموران روانه بوستید که بینا کودید آتشا خاموش کودن، اما بعد یک ساعت و نیم از پا دکفتید، سیا بوبوستید یا بوجور باواردید. اتو بوبوست که اتش^ وا بداییدید. صبح هیلوکوپتران بوشویید تا خسارتا تخمین بزنید. بدئید که راکتور^ قلب بازه و آتش اونا میانی مشخصه. با مشخص شدن شرایط، ارتش دستور بیگیفته که ساکنین شهر پریپیتا تخلیه بوکونه. 12 هزار اوتوبوس و کامیون جاده درون رادکفتیدی و تا ساعت 3 ظهر همه تان را بیرون فاکشئید. بعد از اون هیلیکوپتران چند هزار تن مواد شیمیایی (ترکیبات بور) راکتورزا^ قلب^ درون فوکودید. بعد از اون پاک کونندگان سقف جور بوشویید تا مائ رادیو اکتیو که اویا پرتاب بوبوسته بؤ أ توادید راکتور^ قلب درون. با أکار تانستید ایتا سازه چاکونید مقبره مانستمن. پاک کنندگان ایتا ظخیم لیاس دوکودید و فقط اجازه داشتید تا چند ثانیه سقف^ رو بمانید، پسس مجبور بؤن نوبتی کار بوکونید. همه او پاک کنندگان بعداً بمردید. بعد از اون بو که متخصصین زهله واترکست. چون فکر بوکودید که احتمال داره هسته ای سوخت که سوخت میله درون جه ذوب بوبوستیدی ممکنه بجیر بیشید و به زیر زمینی سفره آبان فرسید. اینا فرا اوسی بوکودید راکتورا بجیر که بیدینه چه خبره. اون بوشو و بوگقته که راکتور^ کف هنوز سوراخ نوبوسته. با ان حاصل اطمینان^ واسی، کارگران معدن ایتا تونل تا راکتور^ساختمان^ بجیر حفر بوکودید، راکتور^ بجیر ایتا فضا ایجاد بوکودید و اونا دورون اینا دال بتنی تقویت ببسته چاکودید تا مانع از بجیر بوشون مواد رادیو اکتیو ببه. هسا هئه الان هم ایتا سازه دئه ساخته بوستان داره که کل راکتور و اونا ساختمانا پوشانه. أ سازه فعلا کامل نوبوسته و هنوز چاکوده بوستان دئره. حادثه بیده راکتور فقط ایتا و آخرین راکتور از 4 تا راکتوری بو که چرنوبیل نیروگاه میانی کار کودی. 3 تا دیگه تا سال 2000 کار بوکودید و بعد از اون همیشه واسی خاموش بوبوستید. هسا امروزان چرنوبیل و اونا شهر پریپات به نقطه گردش گری تبدیل بوبوسته و بعضی از اوشان^ جا درون آدم تنه تا یک روز هم بمانه. رفتن^ واسی باس به توریستی دفتران، اوکراین و کیف^ درون مراجعه کودن تا دولت اجازه دسترسی به اون مناطقا محدود زمانا واسی فده.

سربس[دچينواچين]

  1. https://www.oecd-nea.org/rp/reports/2003/nea3508-chernobyl.pdf | title = Chernobyl: Assessment of Radiological and Health Impact, 2002 update; Chapter II – The release, dispersion and deposition of radionuclides | year=2002 | publisher = OECD-NEA | accessdate= 2015-06-03