داماش ٚ گيلان ٚ فۊتبالي باشگاه

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن داماشˇ گيلانˇ ورزشي باشگاه أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

باشگاه فوتبال داماشˇ گیلان ایته گیلانی باشگاه فوتبال ایسه کی گیلانˇ دیلˇ میان، رشتˇ دورون قرار بیگیفته. داماشˇ گیلان به عنوان پؤر هوادارترین باشگاه گیلانˇ میان شناخته ببؤسته، کی سال 1354 خؤ فعالیت با نام ابوذر رشت سراگیفت.[۱]

داماش تارئخ[دچينواچين]

63–1354 (سالأن ابتدایی)[دچينواچين]

داماشˇ گیلان سال 1354 ابوذرˇ رشت نامˇ أمرأ تاسیس ببؤ و تا هسأ کی أنه نام داماش گیلان ببؤست فقط دو سال دولتی بؤ.[۲] امید هرندی ایته جه بازیکؤنانی بؤ کی ابوذر رشتˇ تیمˇ میان بازی کودی و سال ها بعد سرمربی داماش گیلان ببؤست.[۳]

81–1363 (دورأن شکل‌گیری)[دچينواچين]

ابوذر رشت پسی سال 1362 نام أن تیم استقلال رشت ببؤست. میراحمد خوش کلام کی ایته جه حامیان ابوذر رشت بؤ أن تغییر نام أمرأ خأستی جه نام استقلال استفاده بکؤنه تا سپیدرود رشت و ملوان بندر انزلی أمرأ رقابت بکؤنید.[۴] نقطه قووت استقلال رشت سال 1366 بؤ کی بتأنست المپیک شوروی أمرأ بازی بکؤنه و اوشانه 2-0 ببرد. سال 1367 هادی طباطبایی جه استقلال رشت به تیم ملی دعوت ببؤست و امیر افتخاری ستاره رشتی تیم ملی استقلال رشت میان بازی کودی.[۵] سال 1369 استقلال رشت بهترین تیم شهرستانی ببؤسته بؤ.[۶] شرکت گاز دو سال به عنوان ایته شرکت دولتی استقلال رشت پؤشت بئسه. مشکلات مالی واستی أن تیمَ به شهرداری رشت فده‌ئید و أن اتفاق مانع فتارستن تیم ببؤ. اؤ زومات أن تیم استقلال شهرداری رشت دوخادید. استقلال شهرداری پسی به دلیل أنکی شهرداری رشت هم نتأنستی جه أن تیم حمایت مالی بکؤنه مجبور ببؤستید أن تیم خصوصی‌ئه به شرکت شرکت صنایع شیر ایران اوسئه بکؤنید. محمدمهدی الطافی کی جه پیله‌کسان استقلال رشت بؤ پؤر کؤنش بکؤد کی نام استقلال رشت تغییر نکؤنه ولی نتأنست جولوی تغییر نام تیمَ فگیره. باشگاه فوتبال استقلال رشت سال 1381 منحل بکؤدید و أنه امتیاز به شرکت شرکت صنایع شیر ایران فده‌ئید. باشگاه فوتبال پگاه گیلان هو سال 1381 خؤ کارَ به مدیریت ایرج زهرابی سراگیفت.

87–1381 (نایب قهرمانی جام حذفی)[دچينواچين]

باشگاه فوتبال پگاه گیلان اولین بازی رسمی کی دأشتی فجر سپاه تهران أمرأ بؤ کی موفق ببؤست اؤن تیمَ 2-1 ببرد و اولین گل پگاهَ امیرحسین سلامی بخش أن بازی میان بزه.[۷] پگاه گیلان سال 82-83 میان پیله ترین تیمان لیگ برتر رشت میان شکست فده خودشَ به عنوان قدرت اول گیلان معرفی بکؤد. یروزی 3-1 سپاهان اصفهان جولو و 3-0 استقلال اهواز جولو و 4-1 استقلال جولو استادبوم آزادی دورون جه نتایج درخشان أن تیم بؤ. مجید جهانپور بتأنست دو بار أن تیم به لیگ برتر بوأره و نتایج قابل قبولی لیگ برتر میان بیگیفتید.[۸] پیله ترین گولازی که پگاه گیلان به أن دست بیابست حضور در فینال جام حذفی میان بؤ کی خرداد 87 میان برگؤزار ببؤست. نادر دست نشان کی بتأنسته بؤ لیگ برتر میان تیمأن رسپولیس، استقلال، سپاهان اصفهان، ذوب آهن و سایپا و صباباتری تهران شکست فده جام حذفی میانم موفق ببؤست تیمَ به فینال برسانه. پگاه گیلان بعد شکست دئن باشگاه فوتبال مس سرچشمه و باشگاه فوتبال آلومینیوم اراک به مصاف سپاهان اصفهان بوشو. اونه پسی کی لیگ میان خؤ جایگاه تثبیت بکؤد بتأنست 4-2 سپاهانَ ببره. اؤ زومات جمعیت هواداران پگاه گیلاه جه گنجایش ورزگاه 25 هزار نفری سردار جنگل پؤر بیشتر بؤ. پگاه ایته بازی حجومی میان برق شیرازَ ببرد. حضور پگاه جام حذفی 87 میان نقطه اوج فوتبال رشت و گیلان بؤ و در نهایت فینال جام حذفی میان پگاه خؤ اولین بازی‌ئه ببؤرد اما بازی برگشت میان استقلال أمرأ بعد 120 دقیقه ببخات.

92–1387 (بهترین رتبه لیگ برتر)[دچينواچين]

اوایل فصل 97-88 پگاه گیلان ابوذر رشت و استقلال رشت مانستن به مشکلات مالی بر بخؤرد و دوباره امتیاز أن تیم بفروختید.[۹] شرکت امیرمنصور آریا به مدیریت مه‌آفرید امیرخسروی امتیاز أن تیمَ بیهه و أنه نام داماش گیلان بنه. مه‌آفرید امیرخسروی کی خودش اصالت گیلانی دَشتی أن تیم ره پؤر سرمایه گؤزاری بکؤد و امیر عابدینیَ به عنوان ایته جع پیله ترین مدیران ورزشی ایران مدیرعامل داماش گیلان بکؤد. امیر عابدینی بتأنست 3 سال میان داماش گیلان به لیگ برتر بأوره و دوباره أن تیم گیلانیَ سامان فده. داماش گیلان 3 سال لیگ برتر میان بمانست و به عنوان هویت و غرور فوتبال گیلان معرفی ببؤست و جه تومام شهران گیلان هوادار دأشتی.[۱۰] داماش گیلان در اوج قدرت ملوان انزلیَ خؤ زمین دورون ببرد و بتانست مهدی تارتار أمرأ سال 90-91 هفتمی لیگ برتر بدأست باورد. مه‌آفرید با مدیرت امیر عابدینی خؤ برنامه طولانی مدت میان تصمیم بیگیفته بؤ کی تیمَ بعد چند سال آسیای بکؤنه و ایته ورزشگاه رشت میان چأکونه و فوتبال گیلانَ به قدرت اول ایران واگردانه. 5 سال اولیه شروع کار داماش گیلان همه چیز بر اساس برنامه پیش بوشو ولی در نهایت مه‌آفرید ایته جه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی معرفی بوکودید. در نهایت مه‌آفرید خسرویَ کی ایته جه بزرگترین حامیان مالی تاریخ فوتبال گیلان و تیم فوتبال داماش گیلان بؤ، اعدام بکؤدید. اعدام کودن مه‌آفرید پسی تیم داماش گیلان وارد حاشیه ببؤست دوباره به لیگ دسته اول سقوط بکؤد.[۱۱]

94–1392 (داماش گیلان، داماش گیلان بمانست)[دچينواچين]

بعد سقوط تیم به لیگ یک باشگاه داماش گیلان هیچ منبع مالی نأشتی. چندین شرکت برای خرید داماش گیلان بأمویید ولی همه‌ته‌دانه شرکتان تصمیم دَشتیم نام أن تیم تغییر فدید. هواداران داماش گیلان مانع تغییر نام داماش گیلان ببؤستید و هن بی پولی أمرأ علی نظرمحمدی به عنوان ایته جه پیله بازیکنان قدیمی تیمَ تمرین فده آماده شرکت کؤدن رقابتان لیگ یک بکؤد. تیم درنهایت در فصل 93-94 با سرمربی گری امید هرندی لیگ یک میان بمانست.[۱۲]


رنگأن[دچينواچين]

ریشه اصلی داماش گیلان رنگ آبی ایسه. استقلال رشت لباس‌های آبی أمرأ مسابقات میان شرکت کودی. بعد ها کی امتیاز منتقل ببؤست به پگاه گیلان رنگ أن تیم تبدیل ببؤ به آبی فیروزه ای کی تنها تیم أن رنگ أمرأ لیگ برتر میان بؤ. باانتقال أن تیم به باشگاه داماش گیلان و آمون امیر عابدینی أمرأ به عنوان مدیر عامل ایته فصل رنگ لباس داماش گیلان قرمز ببؤست ولی با اعترض هواداران أن تیم به خؤ ریشه واگردست و دوباره به آبی پررنگ تبدیل ببؤست.

ورزشگاهان[دچينواچين]

عضدی رشت ورزشگاه خانگی داماش گیلان ایسه کی نیم قرن قدمت دأره.[۱۳]أن ورزشگاه 17 هزار نفر گنجایش دأره کی پؤر مسابقه‌ئان به کی ورشگاه جمعیت بصورت فشرده به 20 هزار نفر هم فرسه. فاز دوم چکودن أن ورزشگاه قرار بؤ أنه استانداردئان بوجور تر جه afc استانداردان ببه. قرار بؤ أن ورزشگاهَ مسقف بوکونید و أنه جمعیت به 55 هزار نفر فرسه‌نید. صعود کودن داماش گیلان به لیگ برتر واسی أن ورزشگاهَ به صندلی و اسکوربرد تجهیز بکودید.[۱۴]

هوادارأن[دچينواچين]

داماش گیلان در گؤذشته کی با نام استقلال رشت مسابقات میان شرکت کودی نسبت به خو تیم هم شهری سپیدرود رشت پؤر کمتر هوادار دأشتی.ایپچه کی بوگوذشت و نام تیم تبدیل به پگاه گیلان ببؤست هواداران تیم بیشتر سعی کودید تیمأن تهرانی أمرأ رقابت بکؤنید. موفقیت پگاه گیلان در مقابل تیمأن پایتخت نشین باعث ببؤست هواداران پگاه گیلان فقط به فکر خودشان تیم ببید و بازیأنی کی استقلال و پرسپولیس جولو بؤ بیشتر از 90 درصد ورزشگاه پگاه شین بؤستی. هواداران داماش گیلان تاز نسل بفروختن امتیاز تیم به شرکت امیرمنصور آریا أمرأ شکل بیگیفت. داماش گیلان هواداران تاز نسل همیشک در تضاد با تیمای تهرانی ایسه اید. تاز نسل هواداران مالک اصلی امتیاز تیم دأنید و از زوماتی کی نام تیم به داماش گیلان تغییر بکؤد ولانشتید نام داماش گیلان تغییر بکؤنه.[۱۵] داماش گیلان در بازیأنی کی اهمیت بیشتری دأره و موهم ایسه از همه شهران گیلان حامی دأرید و هواداران أن تیم فقط محدود به رشت نیئید.[۱۶]

سربس[دچينواچين]

 1. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/214687/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
 2. http://www.varesh-sport.com/article984.html
 3. مصاحبه ی اختصاصی خبر ورزشی گیلان با امید هرندی - چاپ شده در شماره 27 ( 28 فروردین 1391)
 4. http://www.varesh-sport.com/article1255.html
 5. http://www.varesh-sport.com/article1093.html
 6. http://www.varesh-sport.com/1171-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A-:-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%8C-%DA%86%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF...
 7. http://www.varesh-sport.com/534-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87
 8. http://www.varesh-sport.com/article-print-130.html
 9. http://www.mehrnews.com/news/763773/%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85
 10. http://varesh-sport.com/635-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%8A%DA%A9-%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%9B%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
 11. http://www.tabnak.ir/fa/news/403427/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C
 12. http://isport.ir/fa/content/101501/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF
 13. http://www.yjc.ir/fa/news/4791082/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87%E2%80%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA
 14. http://www.farsnews.ir/newstext.php?nn=8806011594
 15. http://www.khazarsport.com/%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20!-T49621
 16. http://www.khazaronline.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B4%20%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1%20%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C!!-T13801