آریۊبرزن

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن آریوبرزن أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آریۊبرزن یِته ايراني سردار هخامنشثنˇ دۊره مئن بؤ که ايسکندر-ه سپا برأبر ایستادگي بؤگوت ۊ خۊره و سربازانش خۊ جانˇ ميهنˇ ره فدا بؤگۊتن.

آريۊبرزنˇ تنديس

دربند پارسˇ نبرد[دچينواچين]

ایسکندر مقدۊني پس از بؤبؤردن سۊمین جنگ ینی گۊگامل(که ای جنگˇ مئن داریوش سۊم اۊ زمانˇپادشا جنگِشي درشۊنه).ایسکندر پس از اي پیرۊزي دؤ سپا همرَأ یکي از را-ه جۊلگه ۊ يکته ديگم از راهي کۊهستاني ۊ سخت گۊذر راهي او زمانˇپایتخت ینی پارسه بؤنه ایسکندر اۊ لشکري همرأ شۊنه که را-ه کوهستاني و سخت گۊذرشي خأن بۊشه.

هينگامي که ایسکندر خۊ لشکرˇ همرَأ به سوي پارسه شؤ دؤبؤ تا اونه فتح بؤنه را مئن محلي به نؤمˇدربند پارس که گؤفته بؤبؤسته که مکاني کوهستاني و سخت گۊذر بؤ آریۊبرزنˇسپا همرَأ روبرو بؤنه آریۊبرزن۴۰ تِه سۊار و ۵۰۰۰ تِه پیاده همرأ با شۊجاعت و بي پرۊا خۊ کوچ-ه سپا همرَأ به لشکر ده ها هيزار نفري ایسکندر حمله کۊنه و ایسکندرˇ مجبور کۊنه عقب نشینی بؤنه.

ایسکندر به فکري دَکَنه ۊ يکي از ايراني اسيران راهي ره ایسکندرˇنشؤن دَنه(البته ایسکندر ای اسیرˇ بدلیل خیانت گودن میهن ره کۊشنه).ایسکندر اۊراهشي شۊنه و آریۊبرزنˇسپا مؤحاصره کۊنه آریۊبرزن ۊ اينه سپا تسلیم نؤبؤستن ۊ اي مؤحاصره بیشکنن ۊ بؤشؤن پارس-ه طرف تا اوجه هَأنده لشکري بیأرأسن ولي را-ه میئن اۊ سپاهي که را-ه جۊلگشي شؤ دؤبؤنˇ برخۊرد کۊنن ۊ اي دفه کاملا مؤحاصره بۊنن.

ایسکندر که آریۊبرزنˇ شۊجاعت اینه خۊش بومأبؤ اینه پیشنهاد دَنه تا تسلیم بؤبؤن تا اینکه تِرِ پادشاه ایران بؤنم امأ آریۊبرزن تسلیم نؤبؤنه و با اینکه ایسکندرˇسپا جمعیتˇ خیلی ویشتری دَره آریۊبرزن،خيسأرتي زیاد ایسکندرˇ سپا وارد کۊنه ۊ جنگ موقعی تؤمؤنابۊنه که آخري سرباز پارسي شهید و زمينˇ سر کَنه.

سربس[دچينواچين]