آمارد

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج


آماردیون

آماردیون یه تا مستقل قوم بان که سفیدرود ورجه زندگی کوردنه. ایشون جنگو بان و غیر آریایی. شایددیلمیونا بشای اوشونه اولاد بدونیم.

مرکز اصلی قوم آمارد شهر آمل واقع در مازندران ایسه .

عتیقه مارلیک هم (آمارد + لیک) به معنی مکان آمارد ایسه. دیاکونف ( روسی مستشرق) سفیدرود قدیمی ناما " آمرد" یا " آمردوس " بنوشته.


منبع[دچین‌واچین]

کتاب گیلان – جلد اول- انتشارات گروه پژوهشگران ایران – چاپ دوم- زمستان 1380 خورشیدی

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Amard&oldid=433828009