گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گيلکي ويکيپديا


أىأ ويکيپديا رها دانشنامه ايسه. گيلکي ويکيپديا مئن تا هسا ۵٬۸۰۰ تا ولگ چاگۊده بۊبؤسته. گيلکي ويکيپديا خۊ کارأ ۱۵۸۰ دىلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأىته. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن ىعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکي ويکيپديا' پیلاکۊنید. باخيˇ کارگيرؤنˇ همره ايلجار بۊکۊنيد؛ أگه سؤالي دأنين، تينين بشين گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن واپۊرسين تا باخيˇ ويکيپديا یاورؤن ؤ کارگيرؤن شمره آؤجا بدئن.


دؤجین بۊبؤ وانیویس

فاىرفاکس

موزيلا فایرفاکسˇ لؤگؤ

موزيلا فاىرفاکس (اينگيليسي: Mozilla Firefox/ گيلکي: بلأیته لوآس) یکته سربسوا ؤ رها وبمجه کی موزیلا بونگه جی اداره بنه. آمار گونه کی 2014 می ماهˇ مئن، ای وبمج اينترنتˇ کاربرؤنˇ جی 24/9 درصده دأشت.

ای وبمج اول لينۊکسˇ کاربرؤنˇ مئن خأستني بو، ولی کم-کمی وختی پورکاربرد وبمجؤنˇمئن (اينترنت اکسپلورئرˇ مورسؤن) امنیتي مؤشکل نمود بوده، باخی سيستم عاملؤنˇ (ويندؤز ؤ مکينتاش) کاربرؤن ني، اي وبمجˇ کارأکشئنه سرأیتن.

موزيلا فایرفاکس یکجور وبمجه اينترنتي جيگه'نˇ مئنˇ متن ئبه، پور توندی و امنیتˇ همره. اي وبمج، Netscape قديمي شرکتˇ محصوله کی اينترنتي ابزارؤنه چاگودنˇ مئن نؤمیه.

اينترنت کی همه‌گير ببؤ ؤ تبليغات اونˇ مئنم راواگوده، طراحؤنˇ فکر برسه کی یکجور هنشر (صفحه) چاکونن کی کاربر نخأسته‌بؤ، واببون. ایشؤن هو هنشرؤنی ایسن کی بازون پاپ‌آپ (pop-up) دخؤنده ببؤن. وختی موزيلا پاپ-آپ-دَوَد (pop-up blocker) بيرين بمأ، اي هنشرؤن دئه منيسن کاربرؤنه اذئت بکونن.

موزيلا فایرفاکس یکته دئه ويژگي دأنه ؤ اونم اينه کی تينه چنته هنشره یکته درجیک (پنجره) مئن وابکونه (تبمجی یا tabbed browsing) ؤ هم شأنه تبؤنه هکش-واکش (drag-and-drop) گودن...دۊمباله

جرگه'ن

امرۊز...

دؤجین بۊبؤ تاتاىي

آستارا، دربارهٔ نام ا شهر گیدی که در آغاز هم آسته‌رو بو چون کاروانان و مسافران زمانی‌ که به ا منطقیه موردابی ساحلی فارسدی ناچار بود اهسته تر حرکت بوکونید. همان نام آسته‌رو یا هَسته‌رو تالشی به مرور تبدیل به آستارا ببوسته. در عنبران محله مردوم هنوزم به ا شهر اوستورو گیدی.

کاسپي زوانؤن