گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۵٬۷۱۱ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

داريوش سوم

داریوش كدومان واپسین هخامنشیان شاه بو و شش سال فرمانروایی بوگود (336- 330 پ.م) و اسكندر مقدونی جلو نبرد داشتی كه شكست بوخورده و آخر سر خیانت دو تن از خو نزدیكان كه بسوس و برسانتس نام داشتید كشته بوبوسته. با داریوش موردن هخامنشیان فرمانروایی پس از 220 سال فوگوردسته.

فرمانروایی

داریوش سوم در هینگام اردشیر سوم فوتورك به كادوسیان سرزمین، سرداری اردشیر لشكر بر عهده داشتی و جنگ پایان بگیفته، داریوش به ساتراپی ارمنستان انتخاب بوسته. بیشتر مورخان داریوش نَسَب از هخامنشیان دودمان دانید.

ولی استرابون خو كیتاب مئن بِنویشته كه داریوش سوم، جه هخامنشیان دودمان نبو.

اردشیر سوم پادشاهی زرخ و سنگ دل بو. بگواس ایتا جه دربار خواجگان اردشیرَ مسموم كونه و اونه كوچی پسر كه رشا نام داشتی فرمانروا چاكونه. دیودورسیسیلی بنویشته كه رشا یا ارسس در اصل بگواس دست نشانده بو. بگواس همه رشا براران كوشه تا مدعی فرمانروایی نمانه. ولی رشا خودش،بگواس دست امره مسموم به و میره.

داریوش سوم بگواس كومك امره تخت پادشاهی رو نیشینه. ولی ایپچه بعد اختلاف پیشایه، بگواس تصمیم گیره داریوش هم مسموم بوكونه، ولی داریوش آگاه به و مسموم شراب جامَ به خورد بگواس ده و اون كارَ یكسره كونه.

مقدونیه

اورشین بوستن هخامنشی دربار، باعث بوسته مقدونیه شاه كه فیلیپ نام داشتی به فكر فوتورك زین دَكَفه، ولی ایتا دسیسه رو كوشته به كه مورخان بوگوفتید ا دسیسه دربار هخامنشی دست داشتی. فیلیپ پسر كه اسكندر (الكساندر) نام داشتی، دیل قورص بو كه فیلیپ راه دونبال بوكونه و یونان شهرانَ تسخیر كونه و خوره آمادا كونه كه هخامنشیان سپاه كله گیره. اسكندر خوره خودایان زای دانستی. و خیلی تلاش بوگود یونانیان علیه هخامنشیان متحد بوكونه...دومباله

امرو...

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن