گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گيلکي ويکيپديا


أىأ ويکيپديا رها دانشنامه ايسه. گيلکي ويکيپديا مئن تا هسا ۵٬۷۷۳ تا ولگ چاگۊده بۊبؤسته. گيلکي ويکيپديا خۊ کارأ ۱۵۸۰ دىلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأىته. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن ىعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکي ويکيپديا' پیلاکۊنید. باخيˇ کارگيرؤنˇ همره ايلجار بۊکۊنيد؛ أگه سؤالي دأنين، تينين بشين گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن واپۊرسين تا باخيˇ ويکيپديا یاورؤن ؤ کارگيرؤن شمره آؤجا بدئن.

دؤجین بۊبؤ وانیویس

آمریکا و مکزیکˇجنگ

آمریکا و مکزیکˇجنگ کی مکزیکˇجنگ هم دوخانید ایتا جنگ بو بین آمریکا و مکزیکˇ جؤموری بین سالان ۱۸۴۶ تا ۱۸۴۸ میان ، کی آمریکا مایه دار فوتورک امره آغازا بوسته. جنگ علت ادعای دوکشور ایالت تگزاس سربو. و هر دو کشور ادعای مالکیت گودید. آمریکا دولت ، مکزیک درخواست بدا کی تگزاس خوایه بیهینه. ولی مکزیک اوجا بدا کی قصد فروش خو ایالته نره. ولی تگزاس میان کی اکثریت آمریکایی موهاجر بید مکزیک دولت امره اختلاف زیادا بوسته و درخواست خودمختاری بوگودید. سال 1836 میان تگزاسˇ انقلاب ضد مکزیک حاکمیت شکل بیگیفته. و تگزاس ، مکزیک جا سیوا بوبوسته و تگزاسˇ جؤموری وجود بومو. اوایل سال 1846 ، آمریکا و مکزیک جنگ رسما آغازا بوسته. و جه بهار 1846 تا پئیز 1847 آمریکا مایه دار ، نئومکزیکو و کالیفرنیا بِتنسته تصرف بوکونه و مکزیک خاک دورون پیشروی بوگوده. آخرسر وختی آمریکایئن مکزیکو سیتی ، مکزیکˇ پایتخت تصرف بوگودید ، جنگ آمریکا پیروزی امره خاتمه بیگیفته. بعد جنگ دو کشور گوادالؤپ ایدالگؤ عهدنامه امضا بوگودید کی آمریکا بتنسته پیله صارا مکزیک جه تصرف بوکونه کی شامل پنج تا ایالت آریزونا ، کالیفرنیا ، نوادا ، نئومکزیکو و یوتا ضمیمه خو صارا بوکونه و ریوگرانده روبار دو کشور مرز بوبوسته. درعوض آمریکا 15 میلیون غرامت مکزیک فدا.

مکزیک سال 1821میان ، اسپانیا جه سیوا بوبوسته و آزادا بو. و تگزاس مکزیک ایالت بو کی اَ زمات میان موهاجرت تگزاس میان اضافا بوسته و پور آمریکاییئن و غیر آمریکاییئن تگزاس دورون موهاجرت گودید. مکزیک دولت ایتا قانون بَنا فقط اسپانیاییئن حق موهاجرت تگزاس میان دَرید. و جغرز اسپانیاییئن حق ورود به تگزاس نرید. اَ میان آمریکا ، مکزیکˇ دولت پیشنهاد بدا کی تمایل دره تگزاس و باقی اونه صارای تا اطلسˇ اقیانوس ورجا بیهینه. ولی مکزیک ، آمریکا پیشنهاد رد بوگوده. هنه وستی آمریکاییئن شروع به موخالفت مکزیک ˇدولت امره بوگودید. اَ اختلاف باعث بوبو تگزاسˇ انقلاب وجود بایه. کی تگزاس آخر سر مکزیک جا سیوا بوبوسته. و ایتا تازه کشور بنام تگزاسˇ جؤموری وجود بومو. مکزیک دولت اعلام بوگوده کی تگزاسˇ جؤموری غیر قانونیه و برسمیت نشناسه. ولی تگزاسˇ جؤموری عمر پاچ بو. چند سالی کی دوارسته یعنی سال 1845 ، آمریکا ، تگزاس ضمیمه خو خاک بوگوده و تگزاس ، آمریکا ایالت بوبوسته. هتو بو کی آمریکا و مکزیک میان اختلاف دَکفته...دومباله

امرۊز...

دؤجین بۊبؤ تاتاىي

کاسپیئني زوانؤن