الارم

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Alarm)
واز بکون به: گردسن، واموج

ا واژه به هشدار معنیا دهه و در تیلفینان همراه تنظيم ساعت واسی و يا ایته تاريخ خاص واسی به کار شه كه او وقت خاص میئن ایته هشدار جی طريق نور، لرزش و يا صدا كاربرا آگاه کونه.