گب:نظیری نیشابوری

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

ای نفر وا أ مقاله یأ به گیلیکی واگردان بوکونه. زاکان بوجونبید. مقاله: نظیری کاشانی اگر نبست أ مقاله یأ هر چی زوتر خذفأ کونیم.

        مازیار--91.99.134.5 ‏۱۲ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)

جغلؤن بایید[دچينواچين]

جغلؤن ای نفر أ مقاله یأ حذفأ کونه! مازیار --91.99.134.5 ‏۱۲ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)