گب:نظیری نیشابوری

  Wikipedia جي

  ای نفر وا أ مقاله یأ به گیلیکی واگردان بوکونه. زاکان بوجونبید. مقاله: نظیری کاشانی اگر نبست أ مقاله یأ هر چی زوتر خذفأ کونیم.

      مازیار--91.99.134.5 ‏۱۲ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۱۰ (UTC)
  

  جغلؤن بایید[دچينواچين]

  جغلؤن ای نفر أ مقاله یأ حذفأ کونه! مازیار --91.99.134.5 ‏۱۲ نوامبر ۲۰۰۹، ساعت ۱۰:۱۲ (UTC)