گب‌سرأدأن

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

گب‌سرأدأن یا گبسرأدأن (اینگیلیسی مئن: Freedom of speech و فارسی مئن: آزادی بیان) یکته اساسی معیاره هرته چن‌خؤندش و دموراتیک جامعه وأسی. گبسرأدأنه نقض گودن همیشک باخیˇ انسانی حقؤنه نابود کؤنه.

بون‌شناسی[دچین‌واچین]

گبسرأدأن گب و سرأدأنˇ جی چاکوده ببؤ. گب کی یعنی حرف زئن و گب زئن و گوتن؛ سرأدأن نی یعنی اوسئه گودن، رها گودن، آزاد گودن. گب سرأدأن همزمان یعنی گبه زئن و یکته گبه اوسئه گودن (اشتؤسنکس یا خؤندنکس یا هر مخاطبˇ وأسی) و گبه رها و آزاد گودن.