کولکاپیس

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

ایته پرنده نامه . سل بولبول هم گیدی . ایته افسانه هم نهه کی گه : بولبول 3 تا تخمه سر خوسه ،‌دوتا از اوشن بولبول بیدی ،‌ایته هم کولکاپیس !