کولوب

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

يک‌ته اجتماعی سايت ايسسه، اؤرکات يا ياهو360 ِِ موسؤن. ای سايت ِ مئن، هرکسی تينه خوش‌ئبه پؤرؤفايل بداری و خو رفئقؤن ِ همره ارتباط بداری.

ای سايت ِ آدرس اينه: www.cloob.com