کريستيانو رونالدو

Wikipedia جي

رؤنالدؤ ایتأ پۊرتگالي بازيکۊن ايسه. اۊن پيشتر رئآل مادريد ؤ یۊونتۊس بازي کۊدي ؤ هأسه النصر مئن بازي کۊنه. اۊن ایته خۊرۊم ٚ بازيکۊن ايسه گه پئنج سوار، زرین لپپه(ballon d'Or) فئگیته یؤ أن ٚ پيلله ترين همتا ليۊنئل مئسي ايسه.