کارگيرˇ گب:Mamad navidi

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

--شىخ (بحث) ‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درود به گیل براران و گیل خاخوران من تازه هسه عضو ببستم و ناجه دارم بتانم ا گروه مین مفید ببم.هتو همه تا قوربان

خۊبي جؤن. هر جاىي نبايد تي پىغامه بنويسي مأمد جؤن. لطف بۊکۊن بيه ائره: Wikipedia:گردˇکله

راستي، اينم بۊخؤني بد نئه:

خئلی خوروم کار بودین کی بمأین گیلکی ویکیپدیا مئن. ائره همه‌کسˇ ایلجار ؤ حقسأیه خأنه کی بتؤنه ببون یکته پیله سربس (منبع).

ائره لازمه کی کاربرؤن خوشؤنˇ زوانˇ سر، یعنی گیلکی سر تسلط بدأرن. مؤهم نیه کو لهجه همره نویسنین، مؤهم اینه کی باخی بنویشته‌نه تغییر ندین مگر اینکه دلیل بدأرین کی او وؤت (متن) غلطه ؤ خأ اونه چاگودن.

تا اؤره کی تینین خودتؤن کلمه چانکونین مگر اینکه شیمه چاگوده کلمه، پیشتر چنته نشریه یا سایت معتبرˇ مئن تایید ببؤبون ؤ استفاده بنأبون.

هیچ عجله نکونین. اینکه چنته مقاله نویسنین مؤهم نیه. أمی ویکیپدیا ضعف اینه کی مقاله‌ی کامل ؤ بقایده ندأنه. همه‌ته مدخلؤن چن خطی ایسن ؤ کلی و مبهم. پس مو پیشنهاد کؤنم هی الؤن هر نفر دو یا سو ته عنوان دؤجین بکونه ؤ هو دو سو ته عنوان ئبه دو سو ته هکشی مقاله بنویسه. مثلن ای نمونه‌نه بینین: لاجان . غریب شا قیام . مأمد امینی لاهیجی . احمد آشورپور

أگه خأنین ویشتر باموجین، ای مقاله‌نه بخؤنین تا ویکیپدیا مئن خوروم باموته ببین. حتمن ؤ حتمن ؤ حتمن ایشؤنه بخؤنین:


ببخشین أگه پیله‌کوت‌گیری کأدرم؛ می تفاوت شیمه همره خالی اینه کی ائره چن سال پیشتر ایسأبوم ؤ هین وأسی می وظیفه ایسه کی ایشؤنه شمره بگؤم.

شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۳۱ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۱۲ (UTC)


درود به گیلان جغل مغل[دچينواچين]

شمره خوبی و خوشی ناجه درم.ایتاسوال درم در مورد ویکی سیاستان و اهدافه و اینکی امان چی تانیم بوکونیم ایه دقیقن؟