کارگيرˇ گب:Aligorkhane

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

شیمی دس درد نوکونه ئره مقاله سازنین.--Sicaspi (بحث) ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۰۹ (UTC)

تی وانیویسؤن خوجیرن، هیطؤ ایدامه بدی.--AminSanaei (بحث) ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۸ (UTC)


تی خنابدؤن[دچينواچين]

سلام أدأش. خوش بمأی و تی دس درد نکونی کی ای ویکی مئن ایله‌جار کأدری. لطف بکون ای لینکؤنه مطالعه بکون کی تی کار مئن تأ کومک کؤنه. متاسفانه هنوز ای صفحات به گیلکی واگردان نبؤ و هین وأسی فارسی ویکی شی‌ئه باید مطالعه بکونیم:


راجه به گیلکی‌نیویسی‌م پیشنهاد کؤنم ای فایل پی.دی.افه مطالعه بکونی کی روش نگارش گیله‌وا مجله اون مئن توضیح بدأ ببؤره:

گیلکی‌نیویسی داب‌دستور

هنده أگه سوالی بو مو در خدمتم. || ورگ (بحث) ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۰۶ (UTC)


حتمن. ولی ایپچه مأ مؤله بدی. || ورگ (بحث) ‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۷ (UTC)
سلام زأکؤن مو یکته برنامه دأنم که امی اوول صفحه چا کونم. ایبچی خأنم ساده تر ببی و بعضی بخشؤنم باید حذفأ کونیم. باید ای موضوع جی گب بزنیم. بلامیسر--AminSanaei (بحث) ‏۷ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۵۶ (UTC)

گیلکی تقویم[دچينواچين]

کؤره جی جیرأکشئی؟ تا جایی که مو دؤنم ویکی مئن گیلکی تقویم ننأ. ائره یک نیگایی بکون: گیلکی تقویم || ورگ (بحث) ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۴۲ (UTC)


دؤجین‌ببؤ وانیویسان[دچينواچين]

دئه أمی قرار اینه کی ویکیپیدا گتˇولگˇ مئن هر هفته یکته دؤجین‌ببؤ وانیویس بدأریم. هو صفحه بحثˇ مئن تینیم راجه به هر هفته دؤجین‌ببؤ وانیویس گب بزنیم و تصمیم بگیریم. أگه او جدوله نیگا بکونین تینین بینین که هر هفته خوشئبه یکته صفحه دأنه که اونˇ مئنم شأنه راجه به هو هفته وانیویس گب زئن. || ورگ (بحث) ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)

حذفأنبؤ. بوتم کی هنوز تکمیل نبؤ. اوشؤنم کم-کم اضافه بنن. || ورگ (بحث) ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۲۹ (UTC)

کارکیا[دچينواچين]

هیچ اشکال ندأنه أگه چن‌لهجه‌یی بون. چی اشکالی دأنه؟ خودت به تی لهجه واگردؤن و وؤت (متن)ˇ مئناضافه بکون. فقط دقت بکون که جایˇ دوروس بنی. تی دس درد نکونه. || ورگ (بحث) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۱۸ (UTC)

شیکاگو ۱۹۳۰[دچينواچين]

تی وانیویسˇ عنوانˇ مئن اعداد لاتینی ایسن. أگه تینی اونه عربی رسم‌الخط چاکون. یعنی الؤن بنویشته هنأ 1930 در حالی کی وا ببون ۱۹۳۰ || ورگ (بحث) ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)

ای دوته لینکه نیگا بکون. ائره توضیح دئنن کی چوتؤ تی اعداده دوروسأکونی: + و +

راجه به تقویمم، ندؤنماو فایله کی چاگوده اما گمؤن نکونم قابل اعتماد ببون. گیلکی تقویمه أگهخأنی اینترنت مئن استفاده بکونی بشو ائره: + || ورگ (بحث) ‏۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۲۲ (UTC)

دؤنم چی گونی. ولی مسأله اینه که تی ورد چون دؤنه تی کیبورد فارسیه او اعداده اوتؤ نشان دئنه و تی اعداد در واقع فارسی/عربی نین. او تنظیماته انجام بدی تی موشکل حل بنه.
راجه به ایمسالˇ تقویمم مو شرمنده‌م. مو هر سال چاگودم امما ایمسال مأ دس‌تنا بنأن. أگه خأنی یکته فایل تئبهسرأدئم (اوسه‌کونم) کی اونˇ مئن تینی ایمسال میلادی و هجری و گیلکی تقویمه کس‌به‌کس مطابقت بدی. أگه خأنی تی ایمیله مأ هدی تا تئبه سرأدئم. || ورگ (بحث) ‏۲۴ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)
فایله سرأدأم. تی ایمیلم با اجازه تی پیغام جی پاکاگودم (حریم شخصی رعایت گودن وأسی). أهأ، مو فیسبوک مئن ایسأم. ای می پروفایله. اینم می سایت صفحه فیسبوک مئن و اینم کی می سایته (ورگ: ادبیات و فرهنگ گیلکان). || ورگ (بحث) ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۲۶ (UTC)

سلام Aligorkhane عزیز، ببخش مو ایننئی تی جوابه دیر دئنم، مو یکته وبلاگ چاگوده بؤم که اونه مئن ویکیپدیا به آموزش بنأم اونه اینترنتی آدرس اینه http://glk.blogfa.com/ . البته تو الؤن ده امی اوستا ایسسی :) بلامیسر --AminSanaei (بحث) ‏۱ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

در ضمن می دیل پور خأنه گیلکی ویکیپدیا فونته پیلترأ کونم ولی بیلاوارث اینه تنظیماته مننئم بیاجم! --AminSanaei (بحث) ‏۱ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خؤ علی جؤن، تو کؤیته وانیویسه پیشنهاد کؤنی؟ زیاد تئبه وسواس ندأر چون امه حله خوروم وانیویس کم دأنیم و تینیم دؤجین بوبؤ وانیویسˇ سر ایننئی آسؤن بگیریم. راستی اگر تی پیغؤمه بنا پسی ای علامتؤنه --~~~~ بنأی تی نؤم اتوماتیک تی پیغؤمه پسی بنویشته بنه. --AminSanaei (بحث) ‏۷ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
علی جؤن ای "جعبه جنگ- زندگي نامه" چی ایسه؟! اینئی مأ روشنأکون بینم چیطؤ تینم تأ رانمایی بوکونم. بعد ایکه خؤ، مو مأمد امینیه نئنم دؤجین بوبؤ وانیویسه مئن اما ایکه لاجؤن و کارکیا ننأم دؤجین بوبؤ وانیویسؤنه مئن دوروس نیسه چون مو اصلن دخالتی ندأشتم. بلامیسر --AminSanaei (بحث) ‏۸ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
علی جؤن مو فکر کؤنم تی منظور پورتاله، دوروس گونم؟--AminSanaei (بحث) ‏۱۱ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

<big> تگ[دچينواچين]

سلام اداش. لطف بکون و وانیویسؤن مئن تگ ِ <big> جی استفاده نکون. بدا حروف اندازه طبیعی ببون. || ورگ (بحث) ‏۱۸ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۰۰ (UTC)

شیکاگو[دچينواچين]

تی خوروم وانیویسه (شیکاگو ۱۹۳۰) ایپچه دچینواچین (ویرایش) بودم از لحاظ دستوری و نوشتاری. پیشنهاد کؤنم یک نگاهی بکونی. راستی ای وانیویس قراره ای هفته دؤجین‌ببؤوانیویس ببون. تی جؤن ساق. || ورگ (بحث) ‏۳ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

ک یا ك[دچينواچين]

راستی، تو تی وانیویسؤن مئن کاف نویشتن واسی ك جی استفاده کؤنی کی عربی ایسه. راهی ندانی کی ک جی استفاده بکونی؟ || ورگ (بحث) ‏۳ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)

چنته سوال تی جی دأنم اگر امکان دأنه بشو ائره: http://glk.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB:%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C_%D9%83%D9%88%DA%AF%D8%A7

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۱۸ (UTC)

ممنونم تی توضیحات جی.سو ته تازه واژه یاد بیتم تی جی. موافقم. ویکی‌واژه امئبه لازمه. || ورگ (بحث) ‏۱۲ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۰۵ (UTC)

اودا نوبوناگا[دچينواچين]

برأری جؤن، لطفا ایپچه تی وانیویسؤن محتوا مئن ویشتر دقت بکون کی مطالب دائرة‌المعارفی ببون و واضح. مثلن ای موضوع کی فلان کس خو خانواده جاجیگهٰ نانستی یا شیت کار کودی، یکته دائرة‌المعارف مئن نوا دبون.

نکته‌ی دیگه اینکه گاکلف وانیویسؤن نامفهوم بنن. مثلن اودا نوبوناگا وانیویس جومله‌ٰن و عبارات گاگلف نامفهوم و مبهم ایسن کی شاید واگردان واسی ببون.

سومی نکته‌م اینکه هنده تی جی خاهش کؤنم نگارشی قواعده رعایت بکون. مثلن اگه خأ بنویسی «شروع کردند» بنویس آغازأکودید. ننویس: آغازَ کودید. با «آن را صدا می‌زدند» بنویس: اونه دخادید. ننویس: اونَ دخادید. یا جابه‌جایی مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوفه رعایت بکون. مثلن ننویس جنگ اکزاهما. بنویس: اکزاهما جنگ. بازون اکزاهما نی شأنه جوری نویشتن کی دوروس بخؤنده ببون: اؤکزاهما.

یا ننویس اوستان اواری. بنویس: اواری اوستان.

یا ننویس: سياسَتَن. وا نویشتن:‌سیاستان.

ؤ=ضمه‌ی کشیده و ضمه‌ی معمولی

ئ=کسره کشیده و گاهی کسره معمولی

چارمی نوکته اینکه لینک چاگودن مئن دقت بکون کی [[ و حروف مئن فاصله ننأبی. مثلن چند بار هی وانیویس مئن ایتؤ لینک چاگوده بی: [[ ژاپون ]]. در حالی کی وا ایتؤ ببون: [[ژاپون]]. ببخش می پورحرفیه. بوتم هسا کی زحمت کشه‌دری، ای نکاتم رعایت بکونی کی هنده نیاز به دچین‌واچین نبون. تی دس قوربؤن. || ورگ (بحث) ‏۲۴ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)


سلام اداش
ممنونم کی می نقد و نظره پذیرا ببؤی. ویکیپدیا فضا هیتؤره کی همه وا کس‌به‌کسˇ همره وانیویسؤنه دچین‌واچین بکونن و اونه کم و زیاد بکونن تا اونˇ بنویشته‌ٰن صیقل بخوره و خورومأ بی. ویکیپدیا اعضا وا هرجا بدئن کی یکچی خلافˇ ویکی سیاستؤن پیش شؤدره همدیگره یادآوری بکونیم.
امما چنته نؤکته کی لازمه تذکر بدئم:
  • اینکه بوتم وانیویس (بعضی جیگان) دائرة‌المعارفی ایسه، ترجمه‌ی غلط می منظور نبو. می منظور اطلاعات و محتوایی بو کی اونˇ جا دائرة‌المعارف مئن نیه.
  • مو او قسمتیه حذف بودم کی نامفهوم و غیردائرة‌المعارفی بو. می منظور ای نبو کی بایی یک رج بنویسی و بگی یکته وانیویس بنویشتی. کسی تی زحماته انکار نوده. امی هدفم تعداد و آمار نیه. بئتره کی چنته وانیویس معدود امما پورمحتوا و مفید بدأریم.
  • راجه به «ك» کی عربی ایسه شمه می منظوره متوجه نبؤین و هچی موضع بیتی. «ؤ»، فارسی کیبورد مئن دره. «ؤ»، «و» همره توفیر دأنه و هرته خو کاربرده دأنن. امما «ك»، «ک» همره توفیر ندأنه و هردوته صدای کاف دئنن امما یکته عربی کیبورد مئن دره و یکته فارسی کیبورد مئن. بنابراین وختی «کباب» با «ك» بنویسی، اگر یک نفر اونه با «ک» سرچ بکونه یاته مننه! ای دوته واژهٰ نیگا بکون: پاک و پاك. در حالی که شو و شؤ دوجور مختلف تلفظ بنن. اولی shu و دومی sho تلفظ بنه. اما پاک و پاك هردوته pak تلفظ بنه. الؤن فارسی کیبوردؤن همه‌ته ک دأنن و ك عرب‌زوانؤنك شی ایسه.
  • گیلکی واسی لاتینˇ رسم‌الخط جواب ندئنه. مردومك فرهنگ و ذهن و چوم ای خطˇ همره عادت بوده و امنم ناچاریمن هی خطˇ همره کار بکونیم. ای خط اگر اونˇ قواعده رعایت بکونیم زیادم بد نیه. هنده خاهش کؤنم ای دستوراعلمل نگارش گیلکیه به دقت مطالعه بکونی.
  • راجه به آمریکا پورتال، خیلی عالیه. البته مو ندؤنم چی کومکی می جی بر هنه. ولی همه‌جوره در خدمتم. || ورگ (بحث) ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)


اگه تی منظور مجله‌ی گیله‌وا ایسه وا بگؤم کی چندان نوآوری نیه. گیله‌وا بیس و چن ساله کی منتشر بنه و ای قواعد اونˇ مئن و خانه‌ی فرهنگˇ گیلانˇ اعضا میان (گیلکی شئر و قصه) و خیلی کتابؤن کی چاپ بنن استفاده بنه. مثلن اگه یک وقت تصمیم بیتی او قواعده رعایت بکونی به جای «دَشتیم» وا بنویسی «داشتیم» یا به جای «تَنه» وا بنویسی «تانه». اصولا تلاش بؤدره کی هرچی کمتر اعراب‌گوذاری جی استفاده ببون امما متاسفانه تی وانیویسؤنˇ مئن پور-پورˇ اعراب‌گوذاریه.
ایتؤ اتفاقن ای رسم‌الخطˇ مئن شأنه گیلکی مصوتؤنه أردن. ناقلن فتحه (أ) و ضمه (ؤ) و کسره (ئ) و آ و ای و او خیلی راحت بنویشته بنه. سختم نیه. shift به علاوه‌ی بعضی دکمه‌ٰن تی کیبوردˇ مئن ای علائمه ظاهر کؤنه.
راجه به پورتالم می پیشنهاد اینه کی پورتالˇ جا، هو آمریکا صفحهٰ تبدیل به یکته اصلی صفحه بکونیم. یعنی اونˇ مئن الگو (قالب) چاکونیم و آمریکا مدخلˇ جی بشیم به هرچی کی به آمریکا مربوطه. || ‏۲۶ مهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC)

تازه بخش[دچينواچين]

مو امی اصلی صفحه مئن، او جیر، یکته تازه بخش به اسم "خالؤن" بساتتم. خأنم شیمی نظر و پیشنهاده بودؤنم. شیمی نظر چی ایسسه؟ اگر پیشنهادی دأنین مأ بوگؤین.--ما هان (بحث) ‏۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۲۱ (UTC)

ممنون علی جؤن، امه هممته یی حق سعی بؤدیم تا بوتؤنسیم امی گیلکی ویکیپدیایه خوروم چاکونیم. آقا درمورد او جدول که بؤتی والا مو بوشؤم اونˇ دومبال اما بدئم پور کار بئنه و می جی خیلی وقت گینه. فیکر نوکؤنم اوطؤ مئبه خالی وقت پیدا ببی اما اگر وقت بدأشتم چشم تئبه چاکؤنم. اما خودتم تینی اونه چاکونی و حتمن نوا مودیریتی دسترسی بدأری، اگر رانمایی خأنی مأ بوگو تئبه بوگؤم. در ضمن چره تی کیبورد فارسی نیه؟ بوشو ای لینکˇ بین تینی تی موشکله حل بوکونی؟--ما هان (بحث) ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۱۹ (UTC)

الگو چاکودن[دچينواچين]

علی جؤن تو تینی ای دستورالعملˇ امره یکته جعبه یا هو الگو چاکونی. اگر خأنی اونه چاکونی ای کارؤنه وا بوکونی. بوشو تی وانیویسˇ مئن مثلا یامازاکی جنگ، بزین بوشو تی وانیویسˇ ویرایش بوکون و تی وانیویسˇ جؤر اینه بنویس: {{الگو:الگو نام}}، بزین تی وانیویسˇ هنده ذخیره بوکون. الؤن تو یکته سورخˇ لینک اینی که ایطؤره {{الگو:الگو نام}}. دقت بوکون الؤن تو باید تی الگوئه هی سورخˇ لینکˇ مئن چاکونی. امما چیطؤ؟ الؤن تو وا بشی ائره الگو:جعبه جنگ بزین اونه ویرایشˇ سر تونگولی بوکون. اگر صفحه جیر نیگا بوکونی اینی که هنده او جیر چندته دیگر نی الگو هننأ، مثلا الگو:Both یا الگو:Fmbox که ایشؤنم نی اگر اوشؤنˇ ویرایشˇ سر تونگولی بوکونی اینی که هنده اوشؤنˇ مئنم الگو هننأ. الؤن تو تینی چیکار بوکونی؟ الؤن تو وا بشی و مرحله به مرحله تی محتوائه الگو:جعبه جنگˇ جی کوپی بوکونی تی الگو:الگو نامˇ مئن و هی کاره او جیری الگوؤنˇ امره م نی بوکونی. فقط دقت بوکون که تا جایی که تینی اونه لوغاته به گیلکی ترجومه بوکون. از ای که خرابکاری بوکونی نترس، هرجا چیزی خرابا بؤ مو اونه چاکؤنم. هنده سوال داشتی مأ بوگو--ما هان (بحث) ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)

گویا مو تأ اینئی ایشتباه رانمایی بؤدم. اصلن نیازی نبو که ایته {{الگو:الگو نام}} چاکونی. تینسی هو محتویاته الگو:جعبه جنگه موستقیم یامازاکی جنگˇ مئن فوکونی و باقی کارؤنه ایدامه هدی. هی کاره بوکون.در ضمن لاجانˇ وانیویسˇ مئنم نی ای الگو مورسؤن چاکوده بوبؤکه که ساده تر ایسسه. تینی اونه جی ام نی یاد بگیری.--ما هان (بحث) ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۰۴:۳۳ (UTC)
علی جؤن تی خوجیر وانیویسؤنˇ جی پور ممنونم. تی دست درد نوکونی. درمورد الگو، مو چون وقت ندأنم منئم تأ ویشتر کومک بوکونم امما اگر بشی اونˇ دومبال تینی تی کاره حل بوکونی. شاید ای لینک "راهنما" تئبه بدردخور ببی، البته امیدوارم گیلکی ویکیپدیا مئنم نی اونه چاکونیم. تی خوجیر وانیویسؤنˇ رافا ایسأیم--ما هان (بحث) ‏۱۴ اوت ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)

دؤجین ببؤ وانیویس[دچينواچين]

سلام علی جؤن، ناجه دأنم تی اجباری زودترئی تمنأ بی. امه نی امی کارؤنˇ مئن دکتیم اجباری مئن! ولی الؤن پور زمته که تمنأبؤ. درمورد دؤجین ببؤ وانیویس وا بوگؤم که تا الؤن چون امه حرفه ای گیلکی ویکیپدیا نویس ندأنیم تی وانیویس، خوجیر وانیویسؤنˇ رجه مئن جا گینه و تینیم ای وقتؤن اونه دؤجین ببؤ وانیویس بودؤنیم. اگر تینی تی اجباری مئنم گاگلف ائره سر بزن. تی جؤن ساق ببی--ما هان (بحث) ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۸:۰۶ (UTC)

روزبدهات[دچينواچين]

سلام علی جؤن. تی واگرده خوش آمد گونم.--ما هان (بحث) ‏۵ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۶:۵۲ (UTC)


دویر دؤجئن (انتخاب دیوانسالار)[دچينواچين]

سلام؛ گیلکی ویکیپدیا کیاؤن (کیا: Admin) تصمیم ؤ برنامه دأنن کی ویکیپدیا وضع ؤ سرشکل ؤ محتوا بئترأکونن ؤ هینˇ وأسی همه‌ته کاربرؤنˇ جی دعوت کؤنم کی بأین ائره ؤ رأی بدین تا کیا ماهان یک رج بجؤرتر بشون ؤ دَویر (Bureaucrat) ببون کی بتؤنه امکاناتˇ نرم‌افزاری بدأره ؤ کاربرؤنه اختیار هدئه کی رؤبات چاکونن. رأی ؤ گب ؤ بحث ئبه بشین ویکی‌پدیا: دویرگری خایش/AminSanaei ؤ مشارکت بکونین.

ای بحثه قأوه دیکؤن مئن نی مطرح بودم.
شیمه خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۹ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۵۴ (UTC)


خودا قوت[دچينواچين]

علی جؤن؛

اول اینکه خیلی ممنون که ای موضوعاتˇ سر کار کأدرى. تى دسˇ قوربؤن. ولى زحمت بکش ويکيپديا قواعدˇ سر تى مقالهٰ چاکون. مثلن راجه به سربس (منبع) مه منيم خودˇ ويکيپديا سربس معرفى بکونيم. البته ائرارى نيه هرچى که نويشته درى حتمن سربس بخؤره. ولى بد نيه بعضى مطالبه با سربس بنويسى.

در کل پيشنهاد کؤنم ايشؤنه بخؤنى:

چوتؤ سربس هديم؟

ويکيپديا سیاستؤن

ائره‌م گاگلف سر بزن أمه ایلجار کأدریم تونم تینی أمی ایلجاره بپیوندی و تی پؤرؤژهٰ‌نه هؤره پی بگیری: قأوه دیکؤن.

ورگ (بحث) ‏۶ ژوئن ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)

أمه خطه ىکدس چاکۊنيم[دچينواچين]

سلام برأ

تي دس درد نۊکۊنه که ويکي مئن ايلجار کؤني.

مۊ تي اي مقاله' دچينواچين (ويراىش) بۊدم: آمریکا و مکزیکˇجنگ

به عنوانˇ نمۊنه. أگه امکان دأنه هي مقاله' نيگا بۊکۊن ؤ أگه مؤافقي اي روشˇ همره گيلکي بنويس:

گيلکي نيويسي

تي خؤنابدؤن

ورگ (بحث) ‏۱۶ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۲۳:۲۱ (UTC)

سلام
اينکه تي مۊسؤن آدم که هني فعال بۊ ؤ چنته خؤرؤم مقاله به گيلکي ويکي اضافه بۊده دئه تصميم بگيره گيلکي ننويسه بد خبري ايسه. ولي دۊس دأنم بۊدؤنم چره؟ تي دلاىل چيسه؟ أمه هيتؤ کميم. هر نفر که هنده أمي جي کمأبۊن ويشتر نگران بنيم.
ويکيپديا فضا ؤ مؤديرؤنˇ کردˇکار تي تصميمˇ دليل بۊ؟ ىا چي؟
ورگ (بحث) ‏۱۷ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۵ (UTC)

سلام علي جؤن. بشتؤسم دئه نخأني گيلکي ويکيپدىا مئن بنويسي. اگر مي نظره خأني تي نيويشتنه کمأ کۊن امما قطع نۊکۊن. اگر ايني امه ني ائره کم هنيم اينˇ واسىه که امه ني امه سر شلۊغه امما هنده کم ؤ بيش هنيم. تۊ مۊراحمي مۊزاحم چي ايسه علي جؤن :) درمورد اۊ الگۊ که راست چين بنه نه چپ چين والا مي سواد نکشنه ؤ خأ ىک نفر پىدا ببي اي مۊشکيله امئبه حل بۊکۊني. درمؤرد وانيويسؤنه شۊماره که کم بؤدره وا بۊگؤم که مۊ کم کمئى پاچˇ وانيويسؤنه حذف کأدرم چۊن حتا ىک رج ني اۊشؤنˇ مئن بنويشته نىه ؤ هچي عۊنوان دأنن!. الگۊ ساتن ني کاري ندأنه ؤ خالي اي کاره بۊکۊن: تي الگۊئه ايطؤ {{الگۊ نام}} تي بنويشته مئن ذخيره بۊکۊن بزين بۊشۊ تي بنيويشته مئن ؤ اونˇ سورخˇ لينکˇ سر تۊنگۊلي بۊکۊن ؤ تي لينکؤنه ذخيره بۊکۊن. هنده اگر مۊشکل داشتي مأ بۊگۊ بۊتؤنم جواب دئنم. بلاميسر --ما هان (بحث) ‏۱۷ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۱۱ (UTC)


فأمنم چي گۊنين. از قضا أمئه تلاشم هينه که خطه راحتتر بۊکۊنيم. کاش ىک نگاهي تؤدأبين به أمئه پيشنهادؤن.
اي دۊ ساله، بنيشتيم هي خطˇ مؤجۊدˇ سر فکر بۊديم، هي خطي که شمرأم هۊنˇ همرأ شيمئه وانيويسؤنه بنويشتين. بديم هي خط خؤبه فقظ چنته ضعف دأنه. اۊنم اينه که با اينکه أمه تلاش بۊديم صداىˇ o با "ؤ" نشان بديم ىا صداىˇ e با "ئ" ىا صداىˇ a با "أ"، هنده ىک سري مؤشکل دأنيم. اۊنم اينه که باز وختي گيلکي نيويشته دريم، "ی" همزمان هم y ايسه ؤ i. ىا "و" همزمان هم v ايسه ؤ هم u.
مثلاً، وختي خأ بنويسيم "ريخته شدن"، پيشتر نيويشتيم "فووؤستن".
هي بۊبؤ که سۊ ته پيشنهاد اضافه بۊديم:
براىˇ صداى u (او) "ۊ" بنويسيم تا واوˇ همره قاطي نبۊن. پس دئه نيويسنيم: فۊوؤستن.
براىˇ صداىˇ y "ى" استفاده کؤنيم که در هر دۊ حالتˇ چسبان و جؤدا بدۊنˇ نؤقطه ايسه: ىاد. ىۊنان.
براىˇ صداىˇ i هم "ي"نئنيم که در هر دۊ حالتˇ چسبان ؤ جؤدا، خۊشˇ جير دۊ ته نؤقطه دأنه: پير. سي.
پس هۊتؤ که بدين، چندان کارˇ عجيب ؤ غريبي نؤديم. فقط چۊن اي کارکترؤن کيبؤردؤنˇ مئن ننأبۊ ؤ ايشؤن خئلي کامپيۊترؤنˇ مئن بد نماىش بدأبنه، بمأىم کيبؤرد چاگۊديم ؤ فؤنتˇمؤناسب معرفي بۊديم.
مثلاً، گيلکي مئن، ىکته "علی" دأنيم با اي واگۊىه (تلفظ): ali، ىکته دئه علی دأنيم که شرقˇ گيلؤن واگۊىه بنه: al6y به معنيˇ "کوچˇ علي" (ی تحبيب). خؤ، ألؤن دئه تينيم أوليه بنويسيم علي، دوميه بنويسيم على. بئتر نيه؟
ضمنˇ اينکه أگه دقت بۊکۊنين دينين که علي ؤ على هر دۊته عˇ همره بنويشته بۊبؤن نأ مثلاً "ألي" ىا "ألى"! اي نۊشؤن دئنه که همه چي هۊتؤره که بۊ. فقط اعراب‌گذاريئنه بأرديم خطˇ زمينه سر.
حتی براىˇ اينکه ظاهرˇ کلمه'ن خىلي تغىير نۊکۊنه قرار بنأىم هرجا "ي" ؤ "ى" با هم بمأن (أول ي ؤ بازۊن ى) هۊتؤ مثلˇ هميشه ي بنيم:‌ سيا، بيه، ديا، ريا.
مۊ هنده اؤميدوارم که به اي پيشنهادؤن به چشمˇ چنته اصلاح نيگا بۊکۊنين که قراره گيلکي خؤندن ؤ آمۊزشه راحتتر چاکۊنه. ايتؤ انواعˇ لهجه'ن تينن حتی أگه همديگرˇ بعضي افعال ؤ کلمه'نˇ معنيه بلد نين، دستکم دۊرۊس بۊخؤنن ؤ واگۊىه بۊکۊنن.
هنده شيمئه جي دعوت کؤنم که ويکيپديا تنها ننين. أمه هرچي کمترأبيم ضعيفترأبنيم. اي پيشنهادؤن اينˇ وأسيه که ايجانا ببيم. بيلأخره خأ ىکجا ىکته خطˇ سرتوافق بۊکۊنيم. باور بۊکۊن اي خط که در واقع هۊ خطˇ سنتيه به علاوهٔ چنته اصلاح تينه هۊ خطي بۊبۊن که سالؤنˇ سال اۊنˇ رافا ايسأىم. تازه گيلکي کيبؤرد جۊري طراحي بۊبؤ که هرچي که ويکيپديا مئن لازم بدأريه هۊ کيبؤردˇ مئن دأني.
تي خؤنابدؤن
ورگ (بحث) ‏۲۴ اوت ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)

دعوتنامه[دچينواچين]

Featured article star.svg سلام Aligorkhane جؤن Featured article star.svg

ويکي گيلکي شيمي دأميشکˇ فعاليتˇ جي پۊر مۊتشکره. ويکي شمره بشدت نياز دأنه ؤ شيمي جا ويکي ميئن خئلي خالي ايسه خاهشا اي دعوتنامهٰ قبۊل بکۊنين ؤ وگردين :))

--Pirsharafshah (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

وانويسؤنˇ نؤم[دچينواچين]

سلام؛

خأستم شيمي جا ايجازه بگيرم گه بۊتؤنم يکدست سازي ويسين شيمي وانويسؤنˇ نؤمه ورگˇ خطˇ أمرأ تطبيق بدم؟ يعني فرضا خألي کوتاخوسˇ جا بنويسم کۊتاخۊس.--Pirsharafshah (گب) ‏۱۸ مئى ۲۰۱۷، ساعت ۰۶:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

@Pirsharafshah سلام خسته نباشید. پور زمات ایسه که من ویکی سر نزه بوم و از طرفی اینترنت می شین قطع بو! شرمنده که شمی اوجا باتاخیر دهم. چه خبراتر؟ متاسفانه مشغله کاری اجازه نده وخت بیشتری ویکی گیلکی رو بنم. اگر کمکی بتنم شمره بوکونم خوشحالا بم.--Aligorkhane (گب) ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]