پودمان:Reply to

Wikipedia جي

توضیحات این پودمان می‌تواند در پودمان:Reply to/توضیحات قرار گیرد.

local p = {}

function p.replyto(frame)
	local origArgs = frame:getParent().args
	local args = {}
	local maxArg = 1
	local usernames = 0
	for k, v in pairs(origArgs) do
		if type(k) == 'number' then
			if mw.ustring.match(v,'%S') then
				if k > maxArg then maxArg = k end
				usernames = usernames + 1
				local title = mw.title.new(v)
				if not title then return '<strong class="error">خطا در [[الگو:پاسخ به]]: ورودی دارای نویسه‌های ممنوعه است.</strong>' end
				args[k] = title.rootText
			end
		elseif v == '' and k:sub(0,5) == 'label' then
			args[k] = '&#x200B;'
		else
			args[k] = v
		end
	end

	if usernames > (tonumber(frame.args.max) or 50) then
		return string.format(
			'<strong class="error">خطا در [[الگو:پاسخ به]]: بیش از %s نام تعریف شده‌است.</strong>',
			tostring(frame.args.max or 50)
		)
	else
		if usernames < 1 then
			if frame.args.example then args[1] = frame.args.example else return '<strong class="error">خطا در [[الگو:پاسخ به]]: نام کاربری داده نشده‌است.</strong>' end
		end
		local isfirst = true
		local outStr = ''
		for i = 1, maxArg do
			if args[i] then
				if isfirst then
					outStr = string.format(
						'<span class="template-ping">%s[[کاربر:%s|%s]]',
						args['prefix'] or '@',
						args[i],
						(args['label1'] or args['label']) or args[i]
					)
 					isfirst = false
				else
					if ( i < usernames and (usernames > 2) or ((usernames == 2) and (args['c'] == '')) ) then outStr = outStr..'،&rlm;' end
					if i == maxArg then outStr = outStr..' '..(args['c'] or 'و') end
					outStr = string.format(
						'%s [[کاربر:%s|%s]]',
						outStr,
						args[i],
						args['label'..tostring(i)] or args[i]
					)
				end
			end
		end
		outStr = outStr..(args['p'] or ': ')..'</span>'
		return outStr
	end
end

return p