ويکيپديا:سياستؤن

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامجپیلˇسیاستؤن[دچينواچين]

  • ویکی‌پدیا یارورجی امره پیش شونه.
  • ویکی‌پدیا ایته دانشنامه ایسه.
  • باخی کاربرؤن احترام بنید.
  • حقˇچاپˇقوانین رأیت بوکونید.
  • سوگیری نوکونید.
  • شیمی وانویسؤن وا دوروسˇسربس بدارن.


سربس[دچينواچين]

سیاستؤن و رانماییؤن