ورگ (اينترنتي جيگه)

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ديگري کاربۊردؤنˇ ويسين ورگ (ايبهام زۊدايي) بينين.

ورگ ىکته اينترنتي جيگه (وبساىت)ˇ نامه کي گيلکؤنˇ ادبيىات و فرهنگ و باخي مسائلˇ سر کار کؤنه. اي جیگه سال 2005 ميلادی جی تا هسا کار کأدره و ىکته نؤمي جیگه ایسه اينترنتˇ گيلکؤنˇ مئن.

ای جیگه کارکیىا ؤ سردبير، امين حسن‌پۆر (نويشتنکس ؤ قؤم‌پژۆه) ایسه. امين حسن‌پۆر ني به ورگ نؤمي ایسه.

ورگ ىکته شخصي جیگه/وبلاگ نیىه، امما ىکته شخص اۆنه کارکیىاگری کؤنه. ورگ ىکته چن‌رسانه‌ىي مجلله ايسه ىک نفرˇ سردبيری همره کي ديگرؤن و خوشˇ آثار و بنويشته‌'نه کي راجه به گيلکؤنˇ ادبیىات و فرهنگ و باخي مسائله مۆنتشرأکؤنه و هينˇ واسي اونˇ سردبیرˇ سلیقه، اوشؤنˇ دؤجین و دچین‌واچینˇ مئن تاثیر دأنه.[۱]

جيگه (سایت)ˇ نؤم[دچينواچين]

ورگ يکته گيلکي کلمه' کي اونˇ معنی بنه گۆرگ کي نوا اۆنه ولگ (دارˇ ولگ)ˇ همره اشتبا گيتن.[۲]

گيلکي مدرسه[دچينواچين]

اي جيگه چن جوره واوین دأنه؛ کتابخانه ؤ پيشخان ؤ وبمجي ؤ مدرسه مۊرسؤن. ورگˇ پيشخانˇ مئن تازه کتاب و نوار و سيدي معرفی بنه ؤ اينˇ کتابخانه مئن شأنه ىه پاره کتابؤن و نشرىه'ن و مقاله'نه ىاتن راجه به گيلکؤنˇ ادبىات و فرهنگ. ورگˇ گيلکی مدرسه نی مربوطه به گيلکي زوانه آمۊتن. اؤره آدمؤن تينن عضو ببۊن و ورگˇ گيلکی آمۊتنˇ کلاسؤنˇ جي گيلکي زوانˇ همره آشنا ببۊن.

مدرسه، ورگˇ مئن ىکته مؤهم واوينه ؤ ىکته پيله کومکه تا گيلکي زوان هرچي ويشتر رواج بگيره و اۊنه ويشتر و بئتر باموجن.[۳]

خال به بیرون[دچينواچين]

جيرنويس[دچينواچين]