پرش به محتوا

ماگو ده اوز

Wikipedia جي
تخوس دی فلاتو (درامر) و زتا (خواننده) ماگو ده اوزˇ اجرا سال 2013 میان

ماگو ده اوز (ايسپانيايي زوؤن: Mägo de Oz - گیلکی: اوزˇ جادوگر) ایتا ایسپانیایی موسیقی جرگه ، فولکلورˇ متال سبک دورون ایسه. ماگو ده اوز 27 ژوئیه 1988 میان توسط تخوس دی فلاتو کی ایتا درامر بو ، بگونیا محل ، مادريد دورون تشکیل بوبوسته. اوایل اَ گروه تحت تاثیر ایتا ترانه جه آیرون میدنˇ جرگه خوشانه نام ترانسیلوانیا بنائید. اما ایتا سال بعد جرگهˇ نام ماگو ده اوز دوجین بوبوسته کی ایتا جه اوشانه اولین آهنگان بو. ماگو ده اوزˇ موسیقی ناهمگون و اورشین ایسه. چون اوشان موختلفه سبکان اجرا کونید. اوشانه موسیقی تلفیقی ایسه جه کلاسیکˇ موسیقی ، راک اند رول ، بلوز ، جاز ، متال و فولکلور. کی البته اوشانه غالب موسیقی ویشتر فولکلورˇ سلتیک و متال ایسه.[۱]

اصلی و اولیه ماگو ده اوزˇ اعضا شامل تخوس دی فلاتو (درامر) ، کارلوس پریتو کی اونه لقب محمد ایسه (ویالون) ، خوان مانوئل مارین کی اونه لقب کارلیتو ایسه (اصلی گیتار زن) ، خوزه ماریا آلونسو کی اونه لقب چما ایسه (گیتار ریتم) ، سالوا (گیتار باس) و خوانما رودریگز (خوانندکس) بو. اوشان سال 1994 میان وختی بتنستید پول جما کونید و مشکلات مالی رفع بوکونید ، خوشانه اولین آلبوم بنام ماگو ده اوز کی بعدها اوشانه جرگهˇ نام بوبوسته منتشر بوکونید. اَ آلبوم اوشانه اولین کار حرفه ای بو و کشور دورون نام و آواز بیگیفتید اما ماگو ده اوزˇ آلبوم ، منتقدانه چندان راضی کننده نوبو و آلبومˇ کیفیت بیجیر دنستید. اما هه آلبوم امره بو کی موفق بوبوستید نام و آوازه پیدا بوکونید و بازون همه تان اسپانیا دورون شناخته شده بوبوستید. نقطه وقت ماگو ده اوز ، تخوس دی فلاتو فلسفی اشعار و کارلوس پریتو خوجیر نوازندگی و ریتم چگودن بو کی سال 1995 میان به عنوان ایتا خوروم متال جرگه اسپانیا دورون شناخته بوبوست.[۲]

تارئخ

[دچينواچين]
خوزه آندریا ، ماگو ده اوزˇ بولیویایی خواننده سال 2006 اجرای زنده میان

اوایل ماه می 1988 میان ، تخوس دی فلاتو کی ایتا درامر بو ایتا موسیقی جرگه تشکیل بدا. تخوس تحت تاثیر آیرون میدنˇ جرگه قرار دشتی و اوشانه موسیقی پور تاثیر اونه رو بنا بو. هنه وستی خو موسیقی جرگهˇ نام بنا ترانسیلوانیا کی ایتا جه آیرون میدنˇ آهنگان نام ایسه. مولحق بوستن باخی جرگه اعضا تاخیر امره بو. چند سالی جه دوجین بوستن باخی اعضا دوارسته کی تا سال 1994 جرگه اعضا تکمیل بوبوسته و ماگو ده اوزˇ جرگه بطور کامل تشکیل بوبو.

سال 1992 میان خوان مانوئل مارین (کالیتو) بعنوان گیتار ریتم قرار بیگیفته. اولین سالان میان ، اوشان تلاش بوگودید کی نام و آواز بدست باوردید و موسیقی میان پا سختا کونید و خوشانه ادامه فعالیت وستی سرمایه جما کونید و خوشانه موسیقی سبک ارائه بدید. ماگو ده اوز سبک ویشتر به هوی متال و سلتی موسیقی و فولکور ادغام بوبوسته ایسه. هو زمات میان اوشان موفق بوبوستید ایتا جشنواره راک موسیقی بنام ویا ده مادرید (ايسپانيايي زوؤن: Villa de Madrid) فینالیست ببید. دو سال بعد کی دوارسته تخوسˇ پئرˇ یاور دهن و کومک مالی امره موفق بوبوستید کی خوشانه اولین آلبوم بنام (Mägo de Oz - گیلکی: اوزˇ جادوگر) چکونید و بازار مئن اوسی بوکونید. ا آلبوم اهمیت هن بو کی باعث بوبو مردوم اوشانه بشناسید و اوشانه موسیقی امره آشنا ببید. چند ماه بعد کی دوارسته جرگه میان ایپچه تغییر صورت بیگیفته و خوزه آندریا بعنوان خاننده کس و فرانسیسکو گومز کی گیتار ریتم زن بو وارد جرگه بوبوستید. سال 1996 میان ماگو ده اوزˇ دومین آلبوم بنام خسوس دی چمبری (ايسپانيايي زوؤن: Jesús de Chamberí) به سبک راکˇ اپرا میان چگوده بوبوسته. راکˇ اپرا ایتا سبک ایسه کی چندته آهنگ ایتا موضوع روایت کونه و محتوای ترانه'ن همه تان مربوط به ایتا داستان و موضوع ایسه. آلبومˇ داستان ، مسیحˇ ظهورˇ واگرده کی چمبری ناحیه دورون که ایتا مادریدˇ محله نام ایسه ظهور کونه. آلبومˇ ترانه'ن ویشتر انتقاد جه کاتولیکˇ کلیسا ایسه. اَ آلبوم ، شرکت لوکوموتیو موسیقی آوانگاره بیگفته و بازار میان اوسی بوگوده. ا َ آلبوم اسپانیا دورون پور محبوب بوبوسته و مورد توجه قرار بیگفته. سال 1997 ماگو ده اوزˇ جرگه تصمیم بیگیفته باخی خو آهنگانه بازسازی بوکونه و اولین دفعه وستی خو آهنگانه سی دی رو بنام (La Bruja- گیلکی: جادوگر) منتشر بوکونه. ماگو ده اوزˇ سومین آلبوم ایتا ده راکˇ اپرا سبک دورون بو کی اونه موضوع جیگیفته بوبوسته دون کیخوته جه میگوئل ده سروانتسˇ داستان کی بصورت مدرن هنده روایت بوستندره. اَ آلبوم سال 1999 میان منتشر بوبوسته و اونه نام (ايسپانيايي زوؤن: La Leyenda de La Mancha - گیلکی: لامانچاˇ افسانه) بو.[۳]

لامانچاˇ افسانه ˇ اشعار ، دون کیخوته داستانه شکل متفاوتی به سبک راک و عجیبی نشان بدا و اَ آلبوم ماگو ده اوز ره پیله موفقیت امره بو. Molinos de viento آهنگ (گیلکی: بادی آسیاب هان) ایتا جه خوجیر ترین ماگو ده اوزˇ آهنگان ایسه کی اونه موضوع واگرده به دون کیخوته ˇ توهم کی فکر کونه آسیاب هان غول ایسید و اوشانه مره بجنگسته. سال 2002 میان ایتا ویدیو کلیپ اَ آهنگ رو چگوده بوبوست.[۴]

ایتا سال بعد ضبط و تمرین گودن ، هفتم اکتبر سال 2000 میان ، ماگو ده اوزˇ پنجمین آلبوم بنام فینیسترا (إسپانیایی: Finisterra) چگوده بوبو و آوانگاره بیگیفته بوبوسته. اَ آلبومˇ ویژگی جه خواندن و نواختن نسبت به سابقه آلبومانˇ جرگه بالغتر و کامل تر بوبوسته بو. آلبومˇ ترانه'ن کی اساطیری و تاریخی ایسه مربوط به ایتا پاچه رمان بو کی تخوس دی فلاتو اونه ترانه'ن بینیویشته بو. فینیسترا آلبوم ، مادرید دورون تا ایتا هفته رتبه یکم فروش دشتی. هه زمات میان سرخیو سیسنروس (کیسکیا) بعنوان کیبورد نوازنده و فرناندو پونسه نی زن وارد ماگو ده اوزˇ جرگه بوبوستید.[۵]

گایا ، سه گانه آلبوم

[دچينواچين]

ماگو ده اوزˇ اعضا سال 2003 میان خوشانه آمادا گودید کی ایتا آلبوم سه گانه بنام گایا آوانگاره بیگیرید. آلبومˇ موضوع و فلسفه نامشخص ایسه و پور نظر و موختلفه گبان اونه موضوع سر بزه بوبوسته. موسیقی ترکیب و نواختن ساز خوجیر ایسه و ترکیب اصلی سازان آهنگان دورون ویشتر واگرده به ویالون ، فلوت و کیبورد کی باعث بوبو گیتار الکتریکˇ نقش کمتر ببه و درجه دوم دورون قرار بیگیفته. آلبومˇ ترانه'ن همه تان تخوس دی فلاتو بینیوشته بو. و گایا ترانه موضوع واگرده به ایتا لاکو بنام آلما اکیگاری کی برقی صندلی مره محکوم به مرگ بوبوسته. ایتا ده ترانهˇ موضوع مربوط ایسه به ایتا اسپانیایی جنگجو بنام پدرو آلکازار کی سال 1519 میان ایتا جه پانصد و هشت نفری بو کی هرنان کورتس جیر دست خدمت گودی. بازون ترانه سومی ایسه کی ، اسپانیایینˇ استعمار و فوگوردستن مایا و اینکا تمدن نشان دیهه کی چیتو اسپانیایین بومی زناکانه تجاوز بوگودید و مرداکان کوشتید یا اویری بیگیفتید.[۶] ماگو ده اوزˇ جرگهˇ اعضا ، ارتباط و تطبیق گیفتن ویشتر وستی تصمیم بیگیفتن کلسيىا آمريکا سفر بوکونید. بومی فرهنگ ، تارئخ و تمدن او منطقه خو تاثیر ترانه'ن میان نیشان بدا. کی خوجیر تک آهنگانی بنام (La costa del silencio - گیلکی: تام بزه پره سر) و (La rosa de los vientos - گیلکی: سورخ گوله بادهان) بینیویشته بوبو کی بعدها اوشانه آهنگان رو ویدیو کلیپ چگوده بوبوسته. آلبوم بتنسته پیله موفقیت بدست باوره و پور فروش بوکونه. بیست وچهار ژانویه میان؛ تک آهنگه تام بزه پره سر رتبه یکم جدول فروش دورون جا بیگیفته.[۷]

سال 2004 میان جرگهˇ اعضا خوشانه هفتمین آلبومˇ ضبط گودن وستی بنام بلفاست استودیو دورون واگردستید. اَ آلبومه میان چندته جه خوجیرترین و کلاسیک موسیقی راکˇ آهنگان جه پیله میزقونان دنیا میان (إلویس پریسلی ، دیپ پورپول و وایت اسنک) منستن ، بازخوانی و اجرا بوبوسته. اّ آلبوم آخرین آلبومی بو که شرکت لوکوموتیو آوانگاره بیگفته.[۸] سال 2005 میان ماگو ده اوز قرارداد شرکت لوکوموتیو امره تومام بوبوسته و شرکت وارنر درو امره همکاری بوگوده. هو سال اواخر میان آلبوم Gaia II: La Voz Dormida (گیلکی: دومین گایا - خوابˇ اوخان) منتشر بوبوسته. اَ آلبوم ویژگی و خصوصیت ، جسورانه ، شیطانی و انتقادی جه کاتولیک کلیسا ایسه. به ویژه دو تا آهنگ دورون (En nombre de Dios - گیلکی: خدا نام امره) و (La cantata del Diablo - گیلکی: بیجˇ آواز) اَ موضوع خوره نیشان بدا. اَ زمات میان ، ماگو ده اوز خو سابقه انگاره گیر امره یعنی شرکت لوکوموتیو مشکلات حقوقی پیدا بوگوده و حق تکثیر وستی علیه اؤ شرکت اقدام قانونی پیگیری بوگودید. اَ زمات میان ، ماگو ده اوزˇ رسمی سایت اینترنتی جا رونمایی بوبوسته.[۹]

تاریخ یکم مه 2007 میان ماگو ده اوزˇ تازه انگاره گیر یعنی شرکت وارنر دور، ترتیب بدا تا جرگهˇ اعضا موختلفه کشوران میان ، ائسپانيا ، آمریکا ، مکزیک ، شیلی ، آرژانتین منستن فستیوال برپا بوکونید. کی اَ فستیوال ، جرگه وستی پیله موفقیت امره بو و پور استقبال صورت بیگیفته. هه زمات میان ایتا خواننده زناک بنام پاتریسیا به جرگه مولحق بوبوسته. ماگو ده اوز بعدی آلبوم ، (La ciudad de los árboles گیلکی: شهرˇ داران) نام دشتی کی سوم دسامبر هو سال منتشر بوبوسته. ائسپانیا دورون اَ آلبوم پور جه چهل هزار نسخه بفروش بوشو. بعد بیست سال فعالیت ، ماگو ده اوز موفق بوبسته یک میلیون نسخه جه اونه آلبومان فروش بداره. شهرˇ دارانˇ آلبوم نسبت به باخی ماگو ده اوزˇ آلبومان متفاوت بو. اونه تفاوت هن بو کی اونه آهنگان ملایم تر بو و نسبیت به سابقه آهنگان کمتر به سبک متال شباهت دشتی. هنه وستی پور مردومه خوش بومو.[۱۰] Gaia III: Atlantia سومی خال و آخری قسمت جه سه گانه آلبوم گایا تاریخ 6 آوریل 2010 میان منتشر بوبوسته. اَ آلبوم محتوا و پیام هنه کی واگویه بوکونه کی خودخواهی و آدمانˇ پیله واز گودن ، دنیا و تمدن نابودا کونه. آلبومˇ نام آتلانتیا ایتا شهر نام ایسه کی دریا جیر غرقا بوسته. دو هفته بعد جه آلبوم انتشار بیشترین فروش اسپانیا میان دشتی. تازه آلبوم اولین زنده اجرا مکزیک ، شهر مونتری میان بو. بعد جشنواره ویوا لاتینو ، مکزیکو سیتی میان اجرا بوبوسته.

خواننده عوضا گودن

[دچينواچين]

24 اکتبر 2011 میان ، خوزه آندریا ماگو ده اوز خواننده ، خو جدایی وبسایتˇ جرگه جا اعلام بوگوده و تصمیم بیگیفته بصورت انفرادی خو هونری فعالیتان ادامه بده. ایتا شایعه إسپانیا میان دیپیچسته بو کی خوزه آندریا چون خو صدایه جه دست بدا بو جرگه ترک بوگوده. اما آندریا اَ موضوع تکذیب بوگوده. ماگو ده اوزˇ اعضا تصمیم بیگیفته ایپچه استراحت و ایتا وقفه ایجاد بوکونید تا بتنید تازه خواننده واموجید. آوریل سال بعد ، پدرو دیاز (گیتار بیس نوازنده) و سرخیو سیسنروس (کیسکیا) کیبوردˇ نوازنده جرگه جه سیوا بوبوستید و خوزه آندریا امره ملحق بوبوستید.[۱۱]

سلتیک لند ، دوجین بوبوسته آهنگان بو کی سال 2013 میان منتشر بوبو.

سال 2013 میان ، ماگو ده اوز تازه آلبوم بنام Hechizos, Pócimas y Brujería (گیلکی: جادوهان ، داروهان و رمالی) تازه خواننده مره بنام خاویر دومینگوئز (زتا) منتشر بوبوسته. طبق آمار ، اَ آلبوم جه إسپانیا میان سی هیزار نسخه فروخته بوبوسته. ماه نوامبر میان ، جرگهˇ اعضا ایتا بوگوبیشتاو میان اعلام بوگودید که ماگو ده اوز بیست و پینج سالگی سالگرد واستی آلبوم سلتیک لند (Celtic Land) دوتا سی دورون منتشر کونید کی شامل باخی قدیمی و دوجین بوبوسته آهنگان ایسه. 21 اکتبر 2014 آلبوم بعدی Ilussia (گیلکی: یوسیا) منتشر بوبوسته که اونه موضوع درباره ایتا ترسناک و متروکه سیرک ایسه که اونه میان جنایت اتفاق دکفته بو. ایتا دختر زاک خو برار امره قایم موشک بازی گودی ناگاه متوجه به سو شوندره و هوا تاریک بوبوسته و ایتا دلقک بنام اسکیپی ظاهر به. اَ ترانه پنساتوریوم نام دره کی تخوس دی فلاتو اونه موضوع جه ماریو رویز دی کرا فیلنامه رو جیگیفته بو.[۱۲]

یوسیا آلبومˇ موسیقی سبک شامل متال و فولکلور ایسه که ارکستر سمفونی و همخوانی مره ترکیب بوبوسته. اَ آلبوم میان خواننده سوپرانو پیلار خواردو کی سابقه زمات آلبوم Gaia III: Atlantia میان تخوس امره همکاری بوگوده بو حضور دشتی.[۱۳]

ایرا دی

[دچينواچين]

تخوس دی فلاتو ایتا بوگو بیشتاو میان اعلام بوگوده کی ماگو ده اوز بعدی آلبوم ادامه و دونباله آلبوم چمبریˇ مسیح ایسه و هو موضوع دینی و آخرالزمانی دره. آ آلبوم ایتا سال تاخیر مره آخر بسر در 8 مارس 2019 دو تا سی میان ، هیژده تا آهنگ مره به مدت نود و دو دقیقه منتشر بوبوسته.[۱۴]

آلبوم کاور و طراحی پور جنجال و حاشیه بوجود باورده. چون بشکل ایتا صلیب بوبوسته زناک بجای مسیح ایسه کی ایتا مدل و بازیگر پورنوگرافی بنام آپولونیا لاپیدرا اونه نقشا ایفا بوگوده و چند ته ویدیو کلیپ میان حضور دشتی.[۱۵]

موسیقی سبک

[دچينواچين]

ماگو ده اوزˇ موسیقی سبک ، متال و سلتیکˇ موسیقی تاثیر بیگیفته. اوشان موختلفه سبکان مخلوط بوگودید و اوشانه گیتار نواختن ، خوجیر و پور هواخواهˇ سلوهان امره تشکیل بوبوسته. نه تا عضو امره ماگو ده اوز بتنسته فضای موختلف و متفاوتی بوجود باوره. فضا و عامیانه شعران و خوانندگی متمایز ایسه. اوشانه إسپانیایی شعران موسیقی رو بینیویشته بوبوسته کی ویشتر انگلیسی یا اسکاندیناوی موسیقی میان رواج دره. ماگو ده اوز خو کشور میان حتی اوروپا دورون شناخته بوبوسته ایسه اما آمریکا میان پور نشناخته بوبوسته.[۱۶]

جه هو اوایل کی ماگو ده اوزˇ فعالیت آغازا بوسته ، اوشانه موسیقی جه فولکورˇ موسیقی تاثیر بیگیفته بو. حتی وختی کی محمد بعنوان ویالون زن و فرناندو پونسه لیون بعنوان نی زن وارد جرگه بوبوستید ، اَ ویژگی ویشترا بوسته. اوشان ، راک و متالˇ میزقون ، عامیانه شعران امره ترکیب بوگودید. ماگوده اوزˇ موسیقی شور و شوق خاصی دره و اوشانه موسیقی جه ایتا اینگیلیسی جرگه بنام جتروتال پور تاثیر جیگیفته.

آلبومانˇ جرگه

[دچينواچين]
 • Mägo de Oz :1994 (گیلکی: اوزˇ جادوگر)
 • 1996: Jesús de Chamberí (گیلکی: چمبریˇ مسیح)
 • 1998: La Leyenda de la Mancha (گیلکی: لامانچاˇ افسانه)
 • 2000: Finisterra (گیلکی: فینیسترا)
 • 2003: Gaia (گیلکی: گایا)
 • 2004: Belfast (گیلکی: بلفاست)
 • 2005: Gaia II: La Voz Dormida (گیلکی: دومین گایا - خوابˇ اوخان)
 • 2007: La Ciudad de los Árboles (گیلکی:شهرˇ داران)
 • 2010: Gaia III: Atlantia (گیلکی: سومین گایا - آتلانتیا)
 • 2010: Gaia: Epílogo (گیلکی: گایا - آخربسر)
 • 2012: Hechizos, Pócimas y Brujería (گیلکی: جادوهان ، داروهان و رمالی)
 • 2014: Ilussia (گیلکی: یوسیا)
 • 2015: Finisterra Opera Rock (گیلکی:اوپن راکˇ فینیسترا)
 • 2019: Ira Dei (گیلکی: ایرا دی)

جرگهˇاعضا

[دچينواچين]
 • تخوس دی فلاتو: درامر (1988 تا هسا)
 • کارلوس پریتو (محمد): ویالون (1992 تا هسا)
 • خوان کارلوس مارین (کارلستوس): اصلی گیتار (1992 تا هسا)
 • فرانسیکو گومز دلاسرنا (فرانک): گیتار ریتم (1996 تا هسا)
 • پاتریسیا تاپیا (2007 تاهسا)
 • خوزه مانوئل پیزارو (خوزما): فلوت ، گالیسیا نی لوله ، نی زن (2010 تا هسا)
 • خاوی دیاز: کیبورد ، آکوردین ، گیتار ریتم (2012 تا هسا)
 • فرناندو ماینر: گیتار بیس (2012 تا هسا)
 • خاویر دومینگوئز (زتا): خواننده (2012 تا هسا)

سابقˇ اعضا

[دچينواچين]
 • سالوا - گیتار بیس (1989–2002)
 • چارلی - اصلی گیتار زن (2007–2012)
 • خوانما رودریگز - خواننده (1989–1995)
 • خوزه ماریا آلونسو (چما) - گیتار ریتم (1990–1996)
 • تونی دل کورال - ساکسیفون (1994)
 • آاوری - خواننده (1995–1996)
 • سرخیو مارتینز- گیتار بیس (2003 - 2004)
 • لوئیز میگوئل ناوالون - گیتار بیس (2004)
 • خورخه سالان - اصلی گیتار زن (2004–2008)
 • فرناندو پونسه ده لئون ، فلوت ، نی زن (1999–2010)
 • خوزه آندریا - خواننده (1996-2011)
 • پدرو دیاز (پری) - گیتار بیس (2004–2012)
 • سرخیو سیسنروس (کیسکیا) - کیبورد ، آکوردیون (1999–2012)


جير بينيويشته

[دچينواچين]
 1. Biografía de Mägo de Oz». Magodeoz.com. Consultado el 20 de enero de 2011
 2. http://solmusica.com/artista/mago-de-oz
 3. http://www.magodeoz.com/biografia/
 4. Discografía: "Molinos de viento" – 2002». Consultado el 18 de septiembre de 2013.
 5. Discografía: "El que quiera entender, que entienda" - 2000». Consultado el 18 de septiembre de 2013.
 6. Discografía: Gaia- 2003». Consultado el 28 de enero de 2014
 7. Numeros1.com. «Números 1, 24 de enero de 2004». Consultado el 28 de enero de 2014.
 8. Fellatio, Txus di; Muniesa Caveda, Mariano (2013). Txus di Fellatio, ed. Si la vida te pisa desenvaina una sonrisa. España: Quarentena Creacions Artistiques, S.L. p. 256. ISBN 978-84-15191-40-7.
 9. Martín, Fernando (28 de noviembre de 2005). «Mägo de Oz critica a la Iglesia católica en 'Gaia II'». El País. Consultado el 28 de enero de 2014
 10. «'La ciudad de los Árboles' recibe Disco de Oro por sus ventas». Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2013.
 11. «http://www.magodeoz.com/gaia3/noticias/detalle.php?id=546&page=»
 12. http://www.magodeoz.com/ilussia/
 13. «http://www.nacion.com/ocio/musica/Txus-Fellatio-Mago-Oz-parte_0_1491450853.html»
 14. «RAFA BASA ESCUCHÓ ESTA TARDE LOS 3 SINGLES DEL NUEVO DISCO!! | Mägo de Oz»
 15. Hellhammer. «Mago de Oz genera polémica con la portada de su nuevo álbum "Ira Dei"»
 16. https://web.archive.org/web/20080609130810/http://heavymetal.about.com/od/cdreviews/fr/magodeozacosta.htm


هوی متالˇ سبکان

آلترنتیوˇ متال • آوانگاردˇ متال • بلکˇ متال • پراگرسیو راک • سلتیکˇ متال • مسیحی متال  • کراست پانک • دارکˇ متال • دث متال • دث‌ان‌رول • دث‌کور • دوم متال • درون متال • اکستریمˇ متال • فولکلورˇ متال • فانک متال • گلم متال • گورگریند • گوتیکˇ متال • گروو متال • لاتینˇ متال • مدیول متال • ملودیکˇ دث متال • ملودیکˇ متال‌کور • نئو-کلاسیکالˇ متال • نیو متال • پیریت متال • پورنوگریند • پست-متال • پاور متال • پراگرسیو متال • رپ متال • اسلاج متال • اسپیدˇ متال • سمفونیکˇ بلک متال • سمفونیکˇ متال • تکنیکال دث متال • ترش متال • سنتی هوی متال • وایکینگˇ متال