لنج گیل بابا

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

لنج گیل بابا (گیل بابایه لینج)، ایته سینمایی فئلم ایسسه کی به مودت نود دقیقه، گیلانه مرکزه سیما (وارانه شبکه) ساتته بؤ دره. ای فئلمه ساختار ویدیویی ایسسه کی اینه موضوع ایجتمایی ؤ اینه هدف ارشاد ؤ تربیت ایسسه. فئلم به موضوع گروهی پردازنه کی لینجه مئن کار کؤنن ؤ حقسعی دأنن کی ای کسؤنه رفتاره بررسی امره، ایبچی جه کیلکا مالاؤن ؤ ایشؤنه موشکلاته نوشؤن هدأن. ای فئلم خأنه کی اومید به آیندیه خوشه مئن بدأری.

ای برنامه ساتتن کسؤن:[دچينواچين]

بازیگرؤن: عباس امیری، فریده توکلی، محمد علی شاه بختی،سید مصطفی قدیری، محمد نوری، مهدی فارغی، نسرین بابایی، شیما سلیمی، شادی صفری دریایی، عارفه صفرزاده و . . . تهیه کوننده: رضا سیف پور، کارگردان: علی حلوی، نویسنده: ندا نیکو، فیلنامه موشاور: سیدمحمودرضا حسینی، تولیده مودیر: محمد جعفری، کیفی ناظر: محمد حسن طالب پور، نور ؤ تصویر: رضا قوام پور، صداگیر: علی اصغر صوفی، تدوین ؤ صداگذاری: سید سجاد حسینی نسب، گریم: مهدی ادراکی، معصومه پایداری

منبأ:[دچينواچين]


وارانه شبکه بساتته برنامأن

واپسین سكوت رعد . گیل آباد . انیمیشن لاك پشت كوچولو . تله تئاتر پیكر . افطاری . تجلی نور . بازگشت پرنده مهاجر . انیمیشن باران رحمت . خونه شادی . آفتاب و مهتاب . انیمیشن روباه مغرور . گل و گلدون . لنج گیل بابا . ارثیه مادری . آیینه در غبار . خانواده آقای سخاوت . چشم به راه . مجله علمی . انتظار خورشید . مجله اقتصادی . نیمکت . پژواک . گلبرگ عصمت . با ورزش . فیلم داستانی کوتاه توکا . جوان و تحرک . مستند غار آویشو . فیلم کوتاه عکس . یكی بود، یكی نبود . تندک و قندک . زنگ تماشا . شجره طیبه . در خلوت خورشید . دیدار شبانه