قوران

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

موسلمانؤنˇِ موقدس کيتاب ايسه. موسلمانؤن موعتقد ايسن کی ای کيتاب، خودا جی، موحمد (ص) ره وحی ببؤ و ای کيتاب، خودشˇ مئن دستوراتی دأنه کی تؤنه مردومه خوشبختأ کونه.