قوران

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

موسلمانؤنˇِ موقدس کيتاب ايسه. موسلمانؤن موعتقد ايسن کی ای کيتاب، خودا جی، موحمد (ص) ره وحی ببؤ و ای کيتاب، خودشˇ مئن دستوراتی دأنه کی تؤنه مردومه خوشبختأ کونه.