فردۊسي

Wikipedia جي
فردۊسي

حکیم ابۊالقاسم فردۊسي توسي نؤمي به فردۊسي سالِ ۳۲۹ هجري قمري توسˇ خؤراسانˇ مئن به دۊنیا بۊمَأ ۊ سالِ ۴۱۶ هجري قمري مئن درگۊذشت. یِته حيماسي سۊراينده ۊ شاهنؤمه کيتابˇ سۊراينده هیسه.أ چيکؤمه سرا أبۊمنصۊري شاهنؤمه ره به نظم دربیَأرده،أ شاعر سي سال رنج بأکشه تا أ کيتابˇ وانیویسه خۊ کيتابˇ مئنَم بؤگۊته:

بسی رنج بردم درین سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی

فردۊسي ره پیله تری حماسي سؤراينده پارسي ۊأنۊیس تارئخ دؤنَأن.فردۊسي خۊ شاهنؤمه' سي سالگي جي آغاز بؤگوته ؤ هفتاد سالگي مئن تۊمانا گۊته.أ زمت کي پارسي زوؤن از میأن شؤ دؤبؤ فردۊسي سي سال کوششˇ امرأ أ امرˇ جؤلۊ بگیته و پارسي زوؤنˇ زنده نگه بدَأشته.فردۊسي جه پيله ترين شاعران تارئخ هیسه ؤ ایرانˇ مئن ۲۵ اؤردیبهشت ما فردۊسي پيله داشتˇ رۊج نؤم بيته.

فردوسي
ايطلاعاتي فردوسي جي[دچينواچين]

مذهب:مؤسلمان، شیعه

حؤکۊمتˇ زمت:سامانیان و غزنویانِ فرمانرایي

لقب:طوسˇ حکیم،سؤخنˇ حکیم

نيۊيشتاري سبک:خۊراساني سبک

کيتابان:شاهنؤمه

اثر بنأ بر:فارسي ادبيات ؤ جهانˇ ادبيات

يته نمۊنه أنه شعرانˇ جي[دچينواچين]

ز دریای گیلان چو ابر سیاه

دمادم به ساری رسید آن سپاه

همه گيل مردان چو شير يله

ابا طوق زرين و مشكين كله


وابسته جستارون[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  • حمیدیان، سعید (۱۳۷۲). درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. تهران: مرکز.
  • خالقی مطلق، جلال (۲۰۰۹). از شاهنامه تا خداینامه: جستاری دربارهٔ مآخذ مستقیم و غیرمستقیم شاهنامه. تارنمای نوف.
  • خالقی مطلق، جلال (۱۳۷۲). گل‌رنج‌های کهن: برگزیدهٔ مقالات دربارهٔ شاهنامهٔ فردوسی. به کوشش علی دهباشی. تهران: مرکز.