فرح پهلوی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

شهربانو فرح پهلوی در 22 مهر 1317 در تبریز به دنیا بومه.( البته این فارسی ویکیپدیا مین بنویشته بو ولی مو بوشتوسه بوم که لاهیجانی بو!) در 29 آذر 1338 با محمد رضا شاه ایرانه پادشاه ازدواج بوگود و بوبو ملکه ایران ! در چارچوب اینه ملکه بون مسئولیتن اینه دفتر 4 بخش دشت: آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، رفاه اجتماعی و فرهنگ و هنر. فرح پهلوی مخصوصا کودکان بی سرپرسته آموزش و بهداشته خیلی اهمیت ده. جمعیت کمک به جذامیان و بهکده راجی از نمونه اینه کارانه.