علی رضا پنجه ای

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

علی رضا پنجه ایAlireza panjeei ( بیست و هفتم امرداد 1340)جه رشت پِر و مارِ ساوه مِن به دنیا بامو. پنجه ای جه گیلانه شاعران و روزنامه نگارانه تاثیر گذاره که خو ادبی و رسانه یی عمرا مئن ویشتر خدماته به امی فرهنگ بوکوده. جه انه گیلکی شعرآن خاصیت هنه بیگیم بسه کی گیلکی شعرانه مئن جه خو فارسی تجربانه ناب ایستفاده بره ، وا بیگیم انه گیلکی شعرآن الگوی خوبی تانه ببه گیلانه گیلکی شعرانه ره، اون جه زبان خو شعرانه مئن ایستفاده خوبی بره که وا گیلک شاعران اونه خوشان سرمشق بکونید.اونی سوابقه شوما تانید فارسی ویکی پدیا مئن وامجید. پنجه ای ویشتر فارسی نویسه ولی گیلکی خورمه شعرانم انه ورجا کم نئشا یافتن.جه اون تا هسا هفت جیلد کیتابِ شعر چاپ ببوست و ایتا حال و روز و گیلانه 54 شاعره فارسی نیمونه شعرانا جه مروارید نشر.پنجه ای روزنامه نیگاری کاره جه کادح هفته نامه (سال1365) شروع بوکود، اون 8 سال جه گیلانه خورومه فصل نامه تاریخی- اجتماعی جه 1373 تا1381 سردبیر بو، معین روزنامه اونه سردبیری جا شروع ببوست، گیله وای فارسی هنر و ادبیاته دو شوماره خانه فرهنگ گیلان ره سردبیری بوکود. گیلان امروز و هفته نامه هاتفه مئن دبیر ادبیات بو الانم ماهنامه ره آورد گیل جا دبیر شعر و نقد شعره.اون، فارسی دیداری شعرانه تئوریزه بوکوده و شعر مئن ایتا نظریه پرداز به حیساب آیه که اَنه نیویشتآن و موصاحیبانه تانید جه پایتخته روزنامانه پور تیراژه مئن بخوانید. علی رضا پنجه ای سایت رسمی نام پیامبر کوچک به اَ نیشانیه Www.panjeei.ir

'''نمونه شعر:''' '''1''' اونقدر دور و نزدیک ناجه دارم کی او کور سو سیتارانم آنه قد نیده '''2''' ده دس فارس نیه تی دوئنه لیموآن وا بپوخه اُو لیموداره جور '''3''' راشی گرگ و میش تی دونه چوم نه گر گ – نه میش '''4''' ارسو،ارسو پوشت بی پوشت بو ا دیلی کی بشکنه یی '''5''' خودا تی نامه دانه دِ هیکس! بی کسانه کس هی کسانه کسه '''6''' بیسام تی رافا نامویی؟ بامویی؟ می نا جه بو کی شوون دوبو '''7''' جه یونسکو طرف 21 مارس میلادیه روزه شعر نام بنائید اه روزه ره وا ایتا کوتا شعر بگم " گیله­ وا"ره وختی می چومه دونیا یه کی گرده پرگاره مانستن خاله ره '''8''' پُر زمات نیه جه تی ور بوشوم اما تقویم مئن نانم چره توفان دکفته '''9''' تی چوم به ­راهم نانی ا َ دیله مئن تاراف تاراف سنگ که نیه زئن دره خُب گوشادن تی نام ِ کی اوخان داره '''10''' اوشن­تر اشن تر تو مره فاندری من تره مه­ گیفته­ گی ! امی تشتِِ رسوای ­یه کیه که زئن دره '''11''' می رافا ایسایی؟ راشی مئن چوم به­ راهَ­م تو که گوفتی ایتا مهتاب شبه آیم به­تی ور '''12''' اباذرِ غُلامی صاف ُ سادهِ دیله­ ره تی دیل خوایه من که قطره­ ی­مه تی دیله دریا مئن ببارم نانی جه غورصه او ابری که انه دیل مره بیگفته­ بو ا َ دور و زمانه گورخانه مانستن ا َنه جه ریشه خوشکه کود '''13''' جو جو جی جی چو چو نانم چی شه ا َ دونه تپه ره نام ناهان هانه دانم پر زمات ِ سال مئن گوفتیمی جو جو جی جی چو چو '''14''' ا َ شعرانا پنجاه پنجاه بازار مجه فادی ایتا تورشه کونوس­ هم تره فانده هنه واسی یه کی دو کیسه اشرفی ا َ دیله پُر غورصه­ یه فادی ایتا "بشرا" کوجی شعر مره هم تاق نزنه!