شیون فومنی دو بیتیان

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

شیون فومنی دو بیتیان • کرا مردندرم هیچی ب هیچچی
  • مرا خوردندرم هیچی ب هیچچی
 • می امرا صد هیزارتا آرزویا
  • بگیل بردندرم هیچی ب هیچچی • می دیل از غصه سنگین شب و روز
 • نوا خوردن گول می خنده خنده
  • که سالان سال کونه شنبه بنوروز • حصیر سر خوری افسوس قالی
  • بنازم من تره چی بی خیالی
 • بیگیفتید آفتاب چشم زهره
  • هنوزم تو اسیر خط و خالی • جه دوزد هر چی مانه رمال شینه
 • ایسه تا زرد سگ تی خانه بر پا
  • تی مرغ لانه دربست شال شینه • هنوز تو جاهلی تی ذوق نمرده
  • تره خواب مین آبی نبرده
 • نچشتی گرم و سرد روزگاره
  • تی زخم سر هنوز بادی نخورده • بشومی جورجوران جایی نیافتیم
  • بمومی جیرجیران راهی نیافتیم
 • بگردستیم تمام ا زمینا
  • امی هویه آخر هایی نیافتیم • اگر زرده می دیم از بی نوایی
  • اگر ساختندرم بی روشنایی
 • ولی آویزیه می گوش ا گب
  • گدا کیسه پره از روسیایی • می پای گیل واجه تی دس تمیزه
 • می زای گرده بیجاره پابرانده
  • تی زای جدول نویس پشت میزه • خرم رایا نوا نان بد نوا شون
  • تی کاران بیدین سر خود نوا شون
 • بمیرم ضامن آهو ره اما
  • دس قرض مره مشهد نوا شون

 • دهم سیلی مرا سورخی می دیمه
 • نانم کویتا فرشته روز خلقت
  • ببافته پاره می بخته گلیما • خوره چمچه می شین تای تیانه
 • بگو می کول دیمه خاطر تی شین جم
  • که دوزد دزدی نشه مهتاب شبانه

 • نیه هیچکی می حال زاره در بند
  • کرا د اورسفه می نازک بند
 • بینیش می ور تره تامن بنالم

می پایه گیل واجه، تی دس تمیزه می دیل ناجه داره تی نیزه تیزه می زای گرده بجار پابرهنه تی زای جدول نویسه؛ پشت میزه


شیون فومنی شعران

گیلان اوی گیلان، آچه مچی، شیون فومنی دو بیتیان.

گیلان شاعران

محسن آریاپاد • هوشنگ اقدامی  • محمد بشرا  • اکبر باب خسرو • غلام رضا رحمدل • محسن توکلی • محسن خورشیدی • محمد رضا خیرخواه • شرفشا • مرتضی ریحانی • جهانگیر سرتیپ پور • محمود پاینده • محمد شمس معطر  • محمد شهدی لنگرودی • اباذر غلامی • میر احمد فخری نژاد  • محمد فارسی  • علی فروحی • محمد کاظم کاظم پور • مرتضی کریمی • تیمور گرگین • محمد امین لاهیجی • علی اکبر مرادیان • شاهرخ میرزایی • فریدون نوزاد • مجدالدین میر فخرایی (گلچین گیلانی) • افشین معشوری مهرداد فلاح • محمد شمس لنگرودی • ابراهیم شکیبایی لنگرودی • ایرج هدایتی • الهام کیانپور • پروانه محمدنژاد