روستاهاي چهار دانگه ساري

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

منطقه چهاردانگه ساري به مركزيت كياسر در 65 كيلومتري جنوب ساري واقع هسته كه با استان سمنان هم مرز هسته ومردم به زبان محلي مازندراني گپ زندنه وشغل وشون كشاورزي ودامداري هسته وداراي29379 نفر جمعيت و6436 خانوار هصته


روستاهاي

 دهستان پشتکوه: ایول | تل مادره | عالی‌کلا | کردمیر | کلکنار | ولویه علیا | ولویه سفلی | شعبان‌خیل | ارا | برد | پشرت | کوات | ارست | قلعه‌سر | مال‌خاست

جمعیت این دهستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۹۷۱ خانوار) ۳۸۸۵ نفر است


روستاهاي دهستان چهاردانگه : ازنی | اسکارد | تلوکلا | دیدو | رسبرم | کنتا | مازارستاق | الندان | کیاده | کنیم | وری | خلرد | سنام | لالا | آتني | عقه‌خیل | بالاده | بندبن | تیلک | تیله‌بن | چهار رودبار | ذکریاکلا | سعیدآباد | قلعه | کمرکلا | گنداب | میرافضل واوسر | گل‌باغ | ترکام | لنگر | اغوزگله | ایلال | جمال‌الدین‌کلا | سواسره | کی‌کلا | سیاوش‌کلا | چالو | سنور | گل جاری | منزل‌دره | رودبار ادرو

جمعیت این دهستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۱۷۱۱ خانوار) ۵۸۸۴ نفر است.

روستاهاي

 دهستان گرماب: 	اخورد | روشنکوه | سادات‌محله | شیشک | کارنام | کلاکرده | کندسبن | مزده | کجرستاق | حاجی‌کلا | خال‌خیل | قادیکلا | کسوت | اروت | الیرد | پاجا | سرخ ولیک | کرسام | نرگس زمین | نوکنده | ول اغوز | کلاج خوسه | باباکلا | بجدم | تیر جاری | خارخون | ورنام بالا | وناجم | رودبار خارخون | زلم | چورت | ورنام پائین | هلی‌هومن | صلاحخانوار	جمعيت   فاصله از ساري             فاصله از كياسر

جمعیت این دهستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در حدود (۱۵۵۴ خانوار) ۶۶۱۰ نفر است