دون آرام

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

دون آران نام رمانی از میخاییل شولوخوف هیسه .

داستان در مورد پسر خانواده قزاقی هیسه که " گریگوری ملخوف " نام دارد .

آقای شولوخوف برای کتاب " دون آرام " جایزه لنین بیگیفت .