پرش به محتوا

ويکيپديا: نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن
بدون خلاصۀ ویرایش
تگؤن: دچينواچين، مؤباىلˇ همرأ مؤباىلˇ وبمجˇ همرأ دچينواچين گۊدن ویرایش پیشرفتهٔ همراه
[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|thumb|ويکيپديا لؤگؤ|alt=Wikipedia-logo-v2.svg]]
[[File:Www.wikipedia screenshot 2021).png|thumb)|ويکيپديا أصلي سايتˇ نما ۲۰۱۳|alt=Www.wikipedia.org screenshot 2013.png]]
ويکيپديا (به اينگليسي: Wikipedia) يکته چند زوؤنه اينترنتي دانشنامه أزه محتوا أمرأ ايسه که داوطلب کارگيرؤنˇ ايلجارˇ أمرأ نويشته بۊنه ؤ هرکسي گه اينترنت بدأري تؤنه اينˇ وانويسؤنه دچينواچين بکۊني. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن یعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. ويکپديا نؤم ترکيبي ايسه ويکي واژه جي به
 
معناى'''ويکيپديا''' ([[اينگيليسي زوؤن|اينگيليسي]] مئن: Wikipedia) يکته چند زوؤنه اينترنتي دانشنامه أزه محتوا أمرأ ايسه گه داوطلب کارگيرؤن ٚ ايلجار ٚ أمرأ نيويشته بۊنه ؤ هرکسي گه اينترنت بدأري تؤنه اين ٚ وانويسؤن-ه دچينواچين بکۊني. أ دانشنامه، مردۊم ٚ بۊدؤنسه'ن ٚ جي چاگۊده بؤستن‌دره ؤ أن یعني أنکي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤن ٚ ره بنه. ويکيپديا نؤم ترکيبي ايسه ويکي واجه جي "مۊشارکتي جيگه" ؤمعني انسيکلؤپدياأمرأ بهؤ معناىانسايکلؤپديا کي "دانشنامه" معني-أ دنه. ويکيپديا هدف انتشار ؤ خلقˇخلق يکتهیکته رهادانشنامه به تمامي زينده زوؤنؤنهزوؤنؤن ٚ مئن ايسه. ويکيپديا اينگليسياينگيليسي مؤورخˇمؤورخ ٚ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ به شکل مۊکمل؛ نؤپديا تخصصي دانشنامه ويسين نويشته بۊبؤ. اينˇاين ٚ بنأنأنکسؤن "جيمي ولز" ؤ "لري سنگر" ايسن. هسأ ويکيمديا غيرانتفاعي بۊنياد ويکيپديا پؤرؤژهٰ پۊشتيباني کؤنه. اي جيگه أصلي اينترنتي ميزبانؤن (هاستؤن) [[فلؤريدا]] تامپا شهرˇشأر ٚ ميئن ايسه. همچنينهأتؤني چندتهچن‌ته ايضافي ميزبانؤنأن [[آمستردام]] ؤ [[سئۊل]]ˇ ٚ ميئن دأنه.<ref name="wikipedia">Wikipedia. (2007, May 8). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:27, May 8, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=129105201</ref>
ويکپيديا آوريل ما ۲۰۰۷ˇ۲۰۰۷ ٚ أواخر يکته جي دهته برتر جيگه'ن دئنکسؤنˇدئنکسؤن لحاظˇٚ لحاظ ٚ جي [[ألئکسا]] ميئن بۊ گه نيصفˇنيصف ٚ جي ويشترˇويشتر ٚ اي آمار اينگليسياينگيليسي ويکيپديا شي بۊ.<ref>[http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?url=http://www.wikipedia.org آمارAlexa.com]</ref>
 
تا ۲۰۱۵ دسامبر ما پنجۊم کؤلˇکؤل ٚ زوؤنؤن سرهم ۱۴۱ ميليۊن ته ويشتر ولگ دبؤنه گه ۳۷ ميليۊن ته ويشتر خالي وانويسوانيويس ايسه. پيلˇپيله زوؤنؤن زوؤنؤنˇٚ جي؛ [[اينگيليسي زوؤن|اينگيليسي]] ۵ ميليۊن ته ويشتر, [[سۊئدي]] ۲/۱ ميليؤن, [[آلماني]] ۱/۸ ميليۊن, [[هۊلندي]] ۱/۸ ميليۊن, [[فرانسوي]] ۱/۷ ميليۊن, [[رۊسي]] ۱/۲ ميليۊن, [[ايتاليايي]] ۱/۲ ميليۊن, [[ايسپانيايي زوؤن| ايسپانيايي]] ۱/۲ ميليۊن, [[لهستاني]] ۱/۱ ميليۊن, [[ويتنامي]] ۱/۱ ميليۊن ؤ [[ژاپۊني]] ؤ [[پۊرتقالي زوؤن|پۊرتقالي]] ؤ [[چيني]] هرته ۸۵۰ هزارته ويشتر وانويس دأنن. ثبتˇثبت ٚ نؤم بؤده کارگيرؤنˇکارگيرؤن ٚ تعداد حدۊدˇحۊدۊد ٚ ۵۹ ميليۊن نفر ايسه گه ايشؤنˇايشؤن ٚ جي ۴۰۲۲ نفر [[کارکيا]] ايسن. ويکيپديا ۲۹۱ته زوؤنهزوؤن-ه پۊشتيباني کؤنه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معناى "مۊشارکتي جيگه" ؤ انسيکلؤپديا به معناى "دانشنامه". ويکيپديا هدف انتشار ؤ خلقˇ يکته رهادانشنامه به تمامي زينده زوؤنؤنه.ويکيپديا اينگليسي مؤورخˇ ۱۵ ژانويه ۲۰۰۱ به شکل مۊکمل؛ نؤپديا تخصصي دانشنامه ويسين نويشته بۊبؤ. اينˇ بنأنأنکسؤن "جيمي ولز" ؤ "لري سنگر" ايسن. هسأ ويکيمديا غيرانتفاعي بۊنياد ويکيپديا پؤرؤژهٰ پۊشتيباني کؤنه. اي جيگه أصلي اينترنتي ميزبانؤن (هاستؤن) [[فلؤريدا]] تامپا شهرˇ ميئن ايسه. همچنين چندته ايضافي ميزبانؤنأن [[آمستردام]] ؤ [[سئۊل]]ˇ ميئن دأنه.<ref name="wikipedia">Wikipedia. (2007, May 8). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 10:27, May 8, 2007, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=129105201</ref>
ويکپيديا آوريل ما ۲۰۰۷ˇ أواخر يکته جي دهته برتر جيگه'ن دئنکسؤنˇ لحاظˇ جي [[ألئکسا]] ميئن بۊ گه نيصفˇ جي ويشترˇ اي آمار اينگليسي ويکيپديا شي بۊ.<ref>[http://www.alexa.com/data/details/traffic_details?url=http://www.wikipedia.org آمارAlexa.com]</ref>
 
تا ۲۰۱۵ دسامبر ما پنجۊم کؤلˇ زوؤنؤن سرهم ۱۴۱ ميليۊن ته ويشتر ولگ دبؤنه گه ۳۷ ميليۊن ته ويشتر خالي وانويس ايسه. پيلˇ زوؤنؤنˇ جي؛ [[اينگيليسي زوؤن|اينگيليسي]] ۵ ميليۊن ته ويشتر, [[سۊئدي]] ۲/۱ ميليؤن, [[آلماني]] ۱/۸ ميليۊن, [[هۊلندي]] ۱/۸ ميليۊن, [[فرانسوي]] ۱/۷ ميليۊن, [[رۊسي]] ۱/۲ ميليۊن, [[ايتاليايي]] ۱/۲ ميليۊن, [[ايسپانيايي زوؤن| ايسپانيايي]] ۱/۲ ميليۊن, [[لهستاني]] ۱/۱ ميليۊن, [[ويتنامي]] ۱/۱ ميليۊن ؤ [[ژاپۊني]] ؤ [[پۊرتقالي زوؤن|پۊرتقالي]] ؤ [[چيني]] هرته ۸۵۰ هزارته ويشتر وانويس دأنن. ثبتˇ نؤم بؤده کارگيرؤنˇ تعداد حدۊدˇ ۵۹ ميليۊن نفر ايسه گه ايشؤنˇ جي ۴۰۲۲ نفر [[کارکيا]] ايسن.ويکيپديا ۲۹۱ته زوؤنه پۊشتيباني کؤنه.
<ref>[//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias/Table&oldid=14981235 List of Wikipedias/Table] meta.wikimedia 5 December 2015</ref>
اي دانشنامه wikipedia.org جيگه سر "ويکي" نرمبزارˇنرمأفزار ٚ سر گه هاوايي زوؤنˇزوؤن ٚ ميئن بۊنه "تۊند" چؤده بۊبؤ. ولز عقيده دأنه ''ويکيپديا'' خأن بريتانيکا کيفيتهکيفيت-ه برسي ؤ حتي چاپأچاپ-أ ني ببي. جيمي ولز ''ويکيپديا'' بنأنأنکس اۊنهاۊن-ه ايتؤ تؤصيف کؤنه" <blockquote>"''ويکيپديا'' حقسأيي در راستاى چؤدن ؤ خلقؤدنˇخلقؤدن ٚ دانشنامه-اي با جؤرترين کيفيت همته مردۊم ؤ ايشؤنˇايشؤن ٚ مأري زوؤنˇزوؤن ٚ ويسين ايسه."</blockquote>
 
==گيلکي ويکيپديا==
۶٬۶۹۲

ویرایش