ئچ.تي.ئم.ئل: نۊسخه'نˇ تؤفير

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جؤز
Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]؛ زیباسازی
جؤز (تعویض اعداد انگلیسی با اعداد فارسی / گیلکی)
جؤز (Bot: Replace deprecated <source> tag and "enclose" parameter [https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikitech-ambassadors/2020-April/002284.html]؛ زیباسازی)
'''ئچ.تي.ئم.ئل''' ىا '''HTML''' ىته اينترنتي زبان ايسه گه اجرا ره نياز به [[وبمۊج]] (browser) دأنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. وبمۊجان، تۊنن ئچ.تي.ئم.ئلˇ فاىلانه بۊخؤنن ؤ وب ولگانه دئشا (visible) وؤ ايشتؤوسشا (audible)<ref>برطبق اؤلگۊى دئشا وؤ خؤردشا، ايشتؤوسشا گيتن بؤبه.</ref> بؤنن.
 
[[imageفاىل:HTML.svg|thumbبندانگشتی|leftچپ|اين ىکته ساده سند هيسه ئج.تي.ئم.ئلˇ جي]]
 
== ئچ.تي.ئم.ئل چي هيسه؟ ==
ئچ.تي.ئم.ئل (اينگليسي مئن: HTML) ىته نشانه-گذاري زبان هيسه وب ولگانˇ<ref>ولگ | page | پيشنهاد ورگي | http://v۶rg.com/?p=۱۵۸۴</ref> تؤصيفˇ ره.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* ئچ.تي.ئم.ئل، Hyper Text Markup Language جی گیتن بؤبه.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* ىته نشانه-گذاري زبان، ىه سري نشانه-گذاري تگانˇ جي تشکيل بؤبه.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندان (HTML documents)، توسط ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان (HTML tags) تؤصيف بؤبه.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* تگؤن ىا تگان (tags) هر ىته، ىکته سندˇ دل-درۊنئه تؤصيف کؤنن، سنداني گه کسؤنأجي تؤفير دأنن.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
 
 
== ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان ==
ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگان، کيليدي کلمه'ني هيسن گه توسط براکت احاطه وکتأن.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
 
 
== وبمۊجان ==
[[وبمۊج]]ˇ هدفه شأنه ايته واگۊىه گۊتن: ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندانه خؤندن ؤ اۊشانه نماىش دأن.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
 
 
== ئچ.تي.ئم.ئل ولگˇ ساختار ==
اي جير، ىکته کلاسيک مثال بأرده بؤبؤى گه ۹ ته کدنويسي بؤبؤ رچ دأنه.
<sourcesyntaxhighlight lang="html۵">
<!DOCTYPE html>
<html>
</body>
</html>
</syntaxhighlight>
</source>
 
* خالي تنه-تمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (body area) مئنˇ شئه، وبمۊج تۊنه نماىش بده<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>. وؤتي گه تنه-تمه مئنأ <code><body></code> ؤ <code><body/></code> هنه ولگˇ مئن دئشا هيسه.
* سرتمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (head area) مئن، اطلاعاتي جا گيرن گه هۊ ولگه مربۊطن. اي تمه اطلاعاته وبمۊج نشؤن دأ مننه ؤ معمۊلا اۊ اطلاعاتي گه اي تمه مئن بنويشته بۊنه، جستجۊگر جيگه'نˇ<ref>جيگه | site | پيشنهاد ورگي | http://v۶rg.com/?p=۱۵۸۴</ref> ره کارأىته بۊنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. در واقع وؤتي گه سرتمه مئنأ <code><head></code> ؤ <code><head/></code> هنه، وب ولگانه تؤصيف کۊنه.
 
=== عنصرؤن ===
عنصر ئچ.تي.ئم.ئلي، ىکته جدا عضو هيسه ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندˇ جي. هر عنصر (element) تۊنه خؤره ره ىکته سيوا صفت بدأره ؤ ىکته سيوا مسيرˇ مئن کارأىته وکئه.
 
سرولگ (header):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<sourcesyntaxhighlight lang="html۴strict">
<head>
<title>The Title</title>
</head>
</syntaxhighlight>
</source>
 
عنوان (headings):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<sourcesyntaxhighlight lang="html۴strict">
<h۱>Heading level ۱</h۱>
<h۲>Heading level ۲</h۲>
<h۵>Heading level ۵</h۵>
<h۶>Heading level ۶</h۶>
</syntaxhighlight>
</source>
 
پاراگراف:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<sourcesyntaxhighlight lang="html۴strict"><p>Paragraph ۱</p> <p>Paragraph ۲</p></sourcesyntaxhighlight>
 
شؤؤن به اؤکته خط (link breaks):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<sourcesyntaxhighlight lang="html۴strict"><p>This <br> is a paragraph <br> with <br> line breaks</p></sourcesyntaxhighlight>
خال زأن:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<sourcesyntaxhighlight lang="html۵"><a href="https://www.wikipedia.org/">A link to Wikipedia!</a></sourcesyntaxhighlight>
 
کامنت نأن: کامنت نشؤن بدأ نؤبۊنه و خالي بهتر درک گۊدنˇ شئه.<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن بؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<sourcesyntaxhighlight lang="html۴strict"><!-- This is a comment --></sourcesyntaxhighlight>
 
== <!DOCTYPE> ==
* <!DOCTYPE> ىکته بىانيه هيسه.
* اي بىانيه، [[وبمۊج]]انه ىاوري کۊنه تا [[وب ولگ]]انه رسلأ نماىش بدن.<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
* سندانه رسلا نشؤن دأنˇ ره، وبمۊج خأ هم نؤع (type) بۊدؤنه و هم ورژنه (version).<ref>http://www.w۳schools.com/html/html_intro.asp</ref>
 
== سربس ==
{{جيرنويس}}
۱٬۳۰۵

ویرایش

گرأخؤر منؤ