پرش به محتوا

گيلانˇ اؤجا (مجلله): نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
'''گيلانˇ اؤجا''' یکته دۊزوؤنه ماهنامه ([[فارسي زوؤن|فارسي]] ؤ [[گيلکي زوؤن|گيلکي]]) ایسه کي گه سیاسي ؤ فرهنگي ؤ اجتماعي خبرؤنه مخصۊصاً کارگرؤن أجي چاپ کؤنه. اي نشریه نؤم أول‌سر '''گیله‌اؤجا''' بۊ کي خئلي زۊد عوضأبؤ به گیلان ٚ اؤجا.
 
اي مجله کي ويشتري اۊنه '''اؤجا''' دۊخؤنن، گيلکي أدبياتˇ ميئنأن پۊر راديکال ایسه ؤ [[هسا شعر|هسأشعر]]<ref>آتش آتشˇ وانويس</ref>ˇ أدبي نظريه ؤ گیلان‌شناسي جديترين مؤنتقد محسۊب بۊنه. یته ايشؤنˇ وانويسؤنˇ جي، [[ميدانˇ سايت]]ˇ ميئن مۊنتشرأبؤ. <ref>[http://meidaan.com/archive/44937 شهرداری‌ها، دفاتر سلب مالکیت]</ref>
 
اؤجا صاحب امتياز ؤ مؤدير مسئۊل [[أحمد زاهدي شلماني]] ايسه. اي مجللهٰ شأنه [[گیلان|گيلان]]ˇ کيتابفؤرۊشئنˇ ميئن ياتن.<ref>[http://v6rg.com/?pishkhan=%D8%A7%D8%A4%D8%AC%D8%A7-%DB%B1%DB%B5 اؤجا ۱۵ - ورگ]</ref>
 
اي نشریه کاغذي ایسه ؤ اینترنت ٚ مئن پخش نبنه؛ هین وأسي اؤجای ٚ دومي پیش‌شماره مئن اي تؤضیحه فارسي أجي بنويشتن:
 
«ویشترˇ مؤخاطبؤنˇ همرأ اي سؤال ؤ نؤکته پيش هأنه کي «چره کاغذي نشريه؟» ؤ «چره گیله‌اؤجا' ننئنين اينترنت ٚ مئن؟» أمه گۊنيم چره کاغذي نشريه نأ؟ واقعيت اينه کي اينترنتˇ رواجˇ پسي، خئلي أمئه کارؤن' کامپيۊتر ؤ اينترنتˇ مئن کؤنيم. اي مؤهبته کامپيۊتر ؤ اينترنت أمئبه بنأن کي أمئه ارتباطؤن ؤ اشتراکؤن -تقريبا- همه‌کس‌ئبه سريعتر بۊبؤ ؤ أمرأني گيله‌اؤجا نيويشتن ؤ دچينواچين ؤ انتشار ئبه ايشؤن' کارأگينيم أمما نؤکته ائره' کي نيويشتن، خؤندن ؤ فرامۊشأبؤن ٚ شي نئه؛ أمه نيويسنيم ؤ خؤنيم کي جؤر بأيم (رؤشد بکۊنيم)، نيويسنيم ؤ خؤنيم کي رادکيم. شايد بيربط نظر بأ، ولي اي رۊزؤن أمه أمئه همه‌ته انساني کردٚکارؤن' -ظاهرا- اينترنتˇ مئن پيش بئنيم. أمه اينترنتˇ مئن خؤنيم، نيويسنيم، مۊزيک اشتؤنيم، فيلم نيشينيم، حتی جامعه چأکؤنيم ؤ اۊنˇ پأستن‌ئبه جنگنيم! هئره أمئه گب'. اينترنتˇ مئن خؤندن بد نئه. أمما مؤهممه چي خؤنيم، مؤهمه چۊتؤ خؤنيم ؤ خؤندن ؤ نيويشتن أجي خأن أمئه دؤرˇور' چۊتؤ أثر بنيم! أمه خۊش دأنيم گیله‌اؤجا خؤندنکس، هۊتؤ کي پيشي سرمقاله مئنأن بۊتيم، خۊدش اؤجا ببۊن. خۊش دأنيمنشريه خيابؤنؤن ؤ کۊچه'ن ؤ محلله'ن' بمجه ؤ دس بدس ببۊن ؤ اينˇ خؤندنکس دئه‌خؤندنکسؤنˇ همرأ گب بزنه.
أمه گۊنيم کي کاغذˇ سر بقايده خؤندن أجي ؤ خيابؤنؤن ؤ همگؤني سارايي مئن شأنه دؤرˇور' دئن ؤ اۊنˇ سر اثر نأن، نأ یکته دیمه کامپیۊتر ؤ تأبلت ؤ مؤبايلˇ گۊشي پۊشت أجي.»<ref>چند نکته از شماره‌ی قبل و برای شماره‌های بعدی... گیله‌اؤجا (گیلان ٚ اؤجا)، دومي پیش‌شماره، آخري ص.</ref>
 
==سربس==
{{جيرنويس}}
 
[[fa:نشریهٔ گیلان اؤجا]]
[[جرگه:نشريه'ن]]
۵٬۷۱۱

ویرایش