ئچ.تي.ئم.ئل: نۊسخه'نˇ تؤفير

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
'''ئچ.تي.ئم.ئل''' ىا '''HTML''' ىته اينترنتي زبان ايسه گه اجرا ره نياز به مرۊرگر[[وبمۊج]] (browser) دأنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. وب رامۊجان، تۊنن ئچ.تي.ئم.ئلˇ فاىلانه بۊخؤنن ؤ وب ولگانه دئشا (visible) وؤ ايشتؤوسشا (audible)<ref>برطبق اؤلگۊى دئشا وؤ خؤردشا، ايشتؤوسشا گيتن ببئه.</ref> بؤنن.
 
[[image:HTML.svg|thumb|left|اين ىکته ساده سند هيسه ئج.تي.ئم.ئلˇ جي]]
 
 
==وبمۊجان==
==وب مرۊرگران==
هدف[[وبمۊج]]ˇ مرۊرگري<ref>دليل مقدم بودن مؤصوف بر صفت، تأکيدي هيسه گه "هدف" سر درنظر گيتن ببئه</ref>،هدفه شأنه ايته واگۊئهواگۊىه گۊتن: ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندانه خؤندن ؤ اۊشانه نماىش دأن<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>.
 
مرۊرگران،وبمۊجان، ئچ.تي.ئم.ئلˇ تگانه نماىش ندنن، ولي اۊشانه کارأگيرن تا مشخص بؤنن که سندان چۊر و چۊته نماىش بدأ بؤبۊن<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>.
 
 
</source>
 
* خالي تنه-تمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (body area) مئنˇ شئه، مرۊرگروبمۊج تۊنه نماىش بده<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>. وؤتي گه تنه-تمه مئنأ <code><body></code> ؤ <code><body/></code> هنه ولگˇ مئن دئشا هيسه.
* سرتمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (head area) مئن، اطلاعاتي جا گيرن گه هۊ ولگه مربۊطن. اي تمه اطلاعاته مرۊرگروبمۊج نشؤن دأ مننه ؤ معمۊلا اۊ اطلاعاتي گه اي تمه مئن بنويشته بۊنه، جستجۊگر جيگه'نˇ<ref>جيگه | site | پيشنهاد ورگي | http://v6rg.com/?p=1584</ref> ره کارأىته بۊنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. در واقع وؤتي گه سرتمه مئنأ <code><head></code> ؤ <code><head/></code> هنه، وب ولگانه تؤصيف کۊنه.
 
===عنصرؤن===
</source>
 
عنوان (headings):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئهبؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4strict">
<h1>Heading level 1</h1>
</source>
 
پاراگراف:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئهبؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4strict"><p>Paragraph 1</p> <p>Paragraph 2</p></source>
 
شؤؤن به اؤکته خط (link breaks):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئهبؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html4strict"><p>This <br> is a paragraph <br> with <br> line breaks</p></source>
خال زأن:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئهبؤبه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html5"><a href="https://www.wikipedia.org/">A link to Wikipedia!</a></source>
 
==<!DOCTYPE>==
* <!DOCTYPE> ىکته بىانيه هيسه.
* اي بىانيه، مرۊرگرانه[[وبمۊج]]انه ىاوري کۊنه تا [[وب ولگانهولگ]]انه رسلارسلأ نماىش بدن<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>.
* وبˇ مئن چندين ؤ چند جۊر سند نئه گه کسؤنأجي تؤفير دأنن<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>.
* سندانه رسلا نشؤن دأنˇ ره، مرۊرگروبمۊج خأ هم نؤع (type) بۊدؤنه و هم ورژنه (version)<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>.
 
==سربس==
۴۳۲

ویرایش

گرأخؤر منؤ