ئچ.تي.ئم.ئل: نۊسخه'نˇ تؤفير

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
'''ئچ.تي.ئم.ئل''' ىا '''HTML''' ىته اينترنتي زبان ايسه گه اجرا ره نياز به مرۊرگر (browser) دأنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. وب رامۊجان، تۊنن ئچ.تي.ئم.ئلˇ فاىلانه بۊخؤنن ؤ وب ولگانه دئشا (visible) وؤ ايشتؤوسشا (audible)<ref>برطبق اؤلگۊى دئشا وؤ خؤردشا، ايشتؤوسشا گيتن ببئه.</ref> بؤنن.
 
[[image:HTML.svg|thumb|left|اين ىکته ساده سند هيسه ئج.تي.ئم.ئلˇ جي]]
 
==ئچ.تي.ئم.ئل چي هيسه؟==
 
==ئچ.تي.ئم.ئل ولگˇ ساختار==
اي جير، ىکته کلاسيک مثال بأرده بؤبؤى گه ۹ ته کدنويسي بؤبؤ رچ دأنه.
<source lang="html5">
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>This is a title</title>
</head>
<body>
<p>Hello world!</p>
</body>
</html>
</source>
 
* خالي تنه -تمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (body area) مئنˇ شئه، مرۊرگر تۊنه نماىش بده<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>. وؤتي گه تنه-تمه مئنأ <code><body></code> ؤ <code><body/></code> هنه ولگˇ مئن دئشا هيسه.
[[image:HTML.svg|thumb|left|اين ىکته ساده سند هيسه ئج.تي.ئم.ئلˇ جي]]
* سر تمهسرتمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (head area) مئن، اطلاعاتي جا گيرن گه هۊ ولگه مربۊطن. اي تمه اطلاعاته مرۊرگر نشؤن دأ مننه ؤ معمۊلا اۊ اطلاعاتي گه اي تمه مئن بنويشته بۊنه، جستجۊگر جيگه'نˇ<ref>جيگه | site | پيشنهاد ورگي | http://v6rg.com/?p=1584</ref> ره کارأىته بۊنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>. در واقع وؤتي گه سرتمه مئنأ <code><head></code> ؤ <code><head/></code> هنه، وب ولگانه تؤصيف کۊنه.
 
===عنصرؤن===
عنصر ئچ.تي.ئم.ئلي، ىکته جدا عضو هيسه ئچ.تي.ئم.ئلˇ سندˇ جي. هر عنصر (element) تۊنه خؤره ره ىکته سيوا صفت بدأره ؤ ىکته سيوا مسيرˇ مئن کارأىته وکئه.
 
سرولگ (header):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
:::::::::<nowiki><!DOCTYPE html></nowiki>
<source lang="html4strict">
::::::::::::<nowiki><html></nowiki>
<head>
:::<nowiki> <title>PageThe Title</title></nowiki>
</head>
</source>
 
عنوان (headings):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
:::::::::<nowiki><head></nowiki>
<source lang="html4strict">
:::<nowiki><title>Page Title</title></nowiki>
<h1>Heading level 1</h1>
:::::::::<nowiki><head/></nowiki>
<h2>Heading level 2</h2>
<h3>Heading level 3</h3>
<h4>Heading level 4</h4>
<h5>Heading level 5</h5>
<h6>Heading level 6</h6>
</source>
 
پاراگراف:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
:::::::::<nowiki><body></nowiki>
<source lang="html4strict"><p>Paragraph 1</p> <p>Paragraph 2</p></source>
:<nowiki><h1>My First Heading</h1></nowiki>
:<nowiki><p>My first paragraph</p></nowiki>
:::::::::<nowiki><body/></nowiki>
 
شؤؤن به اؤکته خط (link breaks):<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
:::::::::::<nowiki><html/></nowiki>
<source lang="html4strict"><p>This <br> is a paragraph <br> with <br> line breaks</p></source>
خال زأن:<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
<source lang="html5"><a href="https://www.wikipedia.org/">A link to Wikipedia!</a></source>
 
کامنت نأن: کامنت نشؤن بدأ نؤبۊنه و خالي بهتر درک گۊدنˇ شئه.<ref>اينگيليسي ويکي جي گيتن ببئه | https://en.wikipedia.org/wiki/HTML</ref>
* خالي تنه تمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (body area) مئنˇ شئه، مرۊرگر تۊنه نماىش بده<ref>http://www.w3schools.com/html/html_intro.asp</ref>.
<source lang="html4strict"><!-- This is a comment --></source>
* سر تمه<sup>''{سربس خأنه}''</sup> (head area) مئن، اطلاعاتي جا گيرن گه هۊ ولگه مربۊطن. اي تمه اطلاعاته مرۊرگر نشؤن دأ مننه ؤ معمۊلا اۊ اطلاعاتي گه اي تمه مئن بنويشته بۊنه، جستجۊگر جيگه'نˇ<ref>جيگه | site | پيشنهاد ورگي | http://v6rg.com/?p=1584</ref> ره کارأىته بۊنه<ref>مهندسي اينترنت، عباسعلي رضائي،انتشارات خط اول،۱۳۹۳. ويراست دوم</ref>.
 
==<!DOCTYPE>==
۴۳۲

ویرایش

گرأخؤر منؤ