حوسئن محجوبی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حوسئن محجوبی

حوسئن محجوبی، یک‌ته پیله نققاشه که 1503، دیا ما پنجوم، لاجؤنˇ مئن به دونیا بمأ. حوسئن محجوبی، خو نققاشی لیسانسه، تئرانˇ دانشگا مئن، سال 1533 هنرهای زیبا دانشکده جی هیته. محجوبی مأر، یک‌ته قدیمی لاجؤنی خانواده جی بو و اینˇ پئرˇ شوغل ای بو که گالشؤنˇ همأ خرید و فوروش بکونی. بعدن کوللی زمینه ببرده چیی‌کاری جیر و چیی‌کاری‌ام گود. حوسئن محجوبی خانواده، ده ته زأک (چار ته لاکو، شیش ته ریکه) بؤن.

تحصیلات[دچينواچين]

حوسئن محجوبی

هشت ساله کی بو، بوشؤ حقیقتˇ دبستان. خودش گونه: «اوّلی سال، کلاسˇ زأکؤن پنجا-شصت نفری بو و زورازوری هر نیمکتˇ سر چار یا پنج نفری نیشتیم. نشأست تام‌تومأزه نیشتن. یک دم نبو که یک نفرˇ دس و لگ نگنی تأ. مشق نیویشتنˇ زمت کی بنأ بو، مصیبت داشتیم. ده ته کیتاب و دفتر بانی ده ته دس که خاست نیمکتˇ سر، معلمˇ تکلیفه انجام بدی.»

دبستانه تنمأ گوده پسی، بشؤ دبیرستان، منتصرالملکˇ مدرسه. اینˇ دبیرستان، 1519 تا 1524 طول بکشه. دبیرستانˇ مئن نققاشی این‌ئبه جددی‌ترأ بؤ. اینˇ خوشنویسی معللم، آقای مؤخممر اینه تشویق بوده و چن زمت بعد، يک‌ته نققاشˇ همأ آشنا ببؤ به نام حبیب مأمدی کی شوروی مئن نققاشی درسه بخؤنده بو. ای تفاق باعث ببؤ کی محجوبی ویشتر و حرفه‌ای‌تر نققاشی همأ آشنا ببون و چون خاست از نظر مالی و پولی‌ام موستقلأ بی، تابلؤنویسی و طراحی مئنأ نی پیشرفت بوده.

سال 1524، حوسئن محجوبی شنه تئران و خو متوسطه درسه، البؤرزˇ دبیرستانˇ مئن ادامه دئنه.

طبیعی رشته مئن دیپلؤم هیته پسی (1528)، هنرهای زیبا دانشکده کنکورˇ مئن شرکت بوده و نققاشی رشته مئن قبولأ بؤ. خودش راجه به خو دانشگا شؤن گونه: «می پئر دوس داشت کی مو طبیعی رشته‌ٰنˇ مئن درس بخؤنم. وختی بده که نققاشی قبولأ بؤم مأ نصیحت بوده که نققاشی تئبه آؤ و نؤن نبنه و می جی بخاسته که نققاشی همره، یک‌ته دیگه کارم یاد بگیرم. منأ نی اینˇ نصیحته گوش بدأم و هو اوّلی سالˇ می دانشجویی، می نققاشی کلاسؤنˇ دیمه، معماری کلاسؤنˇ مئنأ نی شؤم. سال 1532 که تئرانˇ شهرداری خاست تئرانه وضعیته سر و سامؤن بدی، خئلی کسؤنه شهرسازی رشته مئن استخدام بوده، از جومله چن‌ته فرنگی‌یه. ای فورصتی ببؤ کی منم تئرانˇ شهرداریˇ شهرسازی سازمانˇ مئن استخدام ببوم.» محجوبی سال 1533، نققاشی رشته مئن، دانشگا جی فارغ‌التحصیل بنه.

محجوبی همکاری‌ئن، تئرانˇ شهرداری همأ[دچينواچين]

سال 1538، تئرانˇ شهرداری جی، مأمور بنه ساعی پارکˇ طرراحی و ساتن‌ئبه. محجوبی دوازده سالی که تئرانˇ پارکؤنˇ مودیر بو و شهرداری همأ همکاری گود، چن‌ته پروژه مئن نظارت و همکاری و موشاوره داشت. از جومله: آزادی استادیوم، آزادی میدان تا فورودگاهˇ فضای سبز، بین‌المللی نمایشگا و چن‌ته پارک.

سال 1549، مونتقلأ بؤ به منابع طبیعی اداره و سه سال کویری پارکؤنˇ طرراحی بخشˇ مئن کار گود و سرآخر سال 1552، بیست سال کارˇ پسی بازنشسته ببؤ.

محجوبی نققاشی‌ئن[دچينواچين]

Mahjubi1.jpg

طبیعت و جؤنورؤن، محجوبی نققاشی مئن یک‌ته اصلی نقش دأنن و ایشؤنˇ تاثیر اونˇ کارؤنˇ مئن زیاده. خودش گونه: «می پئر پرنده و چرنده‌ٰنه خئلی خوش داشت و امی خؤنه پیله حیاط همیشک پور بو جه کرک و تله و قو و سیکه و اسبˇ کوله و گؤ و آهوؤنی که زمسسؤنˇ ورف و سرما مئن زنده گیر دکتن. حیواناتˇ همأ انس و الفت داشتم و ای انس و الفت، بعضی از حیواناته می دس‌آموج بوده بو. می اخت بؤن حیوانات و طبیعتˇ همأ، می سر خئلی تاثیر بنأ.»

حوسئن محجوبی خو تحصیل و خو شوغلˇ دیمه خو نققاشی‌ام دومبال گود و خو اوّلین تکی نمایشگا، سال 1532، مهرگانˇ معللمؤنˇ باشگا مئن برپا بوده.

Mahjubi2.jpg

حوسئن محجوبی خئلی سالؤن تلاش بوده کی یاد بگیری چوتو واقعیته بازنمایی بکونی و نققاشی سبکؤنˇ سر خئلی تحقیق و موطالعه بوده. تحصیله تمنأ گوده پسی نی، ای آموتنؤن ادامه داشت و منظره جی نققاشی گودن ببؤ اینˇ اصل کار. اوجور که اینˇ بابˇ دیلˇ موضوع، نققاشی مئن، تبریزی دارˇ رج بو.

Mahjubi4.jpg

اننئی کی گوذرنه، اسبؤن، خونهٰ‌نˇ ورجه و یا دشتˇ مئن یا بی‌ولگˇ دارؤنˇ پوشت، محجوبی نققاشی‌ئنˇ مئن هنه. ای اسبؤن کی گاگلف سرسوم بأرده و سرکشن و گاگلف سؤن و آرؤم، بانی او دارؤن، کم-کمئی بنن محجوبی نققاشی‌ئنˇ نماد. محجوبی راجه به ای اسبؤن و دارؤن گونه: «دار، زندگی سمبله و هممه‌ته خوبی‌ئنˇ مظهره و اسب هو وفادار حیوؤنی ایسسه که بشرˇ پیشرفت و ترقی مئن، انسانه یاوری بدأ. امما الؤن ایشؤن هردوتته، ترقی و پیشرفتˇ قوربانی ببؤن.»


سربس[دچينواچين]

بیرینی پیوندؤن[دچينواچين]