بهمن جادویه

Wikipedia جي


بهمن جادويه يا بهمن جازويه يِته سردار ايراني ساسانيانˇ دوره مئن بؤ که دۊ جنگˇ پل و قادسيه مئن حضۊر دشت و قادسيه جنگˇ مئن کۊشته بؤبؤ.

جنگ پلˇپيروزي[دچينواچين]

او رودي که اينه مئن جنگ بؤگۊتن

سالˇ۶۳۶(ميلادي) مئن وختي که رستم فرخزاد به فرماندهي کۊل قواي ايران منسوب بۊنه بهمن جادويه با ده هزار ته سرباز و ۳۰ ته جنگلي فيل به جنگˇ اعراب فرستنه.اعرابˇ سپا بيست هزارته جمعيتˇ همرأ به فرماندهي مثنی بن حارثه رودˇ فراتˇ کنار اردو بزبؤن.بهمن جادويه با خۊ جاسوسانه همرأ مۊقعيت دشمنˇ فهمنه و در چند مايلي اعرابˇ اردو اردو زنه.او روزˇ فردا وختي مثنی بن حارثه از ايرانˇ سپا مۊطلع بونه به اي دليل که اينه سربازانˇ تعداد ويشترِ بي درنگ به طرف ايرانˇ سئا حرکت کۊنه.

اما بهمن جاديه هم بيکار نِسَبؤ و خو کماندارانˇ دستور بِدَ که او وختي که اعرابˇ سربازان او ترفˇ رودخانشي هَمَ دَرَنˇ بزنن و اوشانم تا تونن اعرابˇ کۊشنن.خۊلصه بعد از رد بؤن اعراب پلشي پۊلˇ خراب کۊنن تا نشان بدن که عقب نشيني قصدˇ نِدَرَن.جنگˇ تن به تنˇ سختي درگيره اي جنگˇ ميان ايرانˇ فيلان خيلي سأا کۊمک بؤدن و تا اينکه مثنی بن حارثه اَينه شيکست خورده دره خو سپا دستور دَنه تا پولˇ بازسازي بؤنَن يِ سري سربازان ايرانˇ مشغول کۊنَن تا اينکه پولˇ چاکونن و اوراهشي درشونن اي جنگˇ ميان مثنی بن حارث زخمي بۊنه سرآخر او زخم اينه کوشنه و اي جنگ با بهمن جادويهˇ فرماندهي و ايرانˇ پيروزي همرَأ به پايان رَسَنه.

کۊشته بؤن[دچينواچين]

سالˇ ۶۳۷ مئن قادسيه جنگˇ مئن کۊشته بۊنه.

سربس[دچينواچين]

  • زرین‌کوب. تاریخ ایران بعد از اسلام. ص ۳۰۸
  • زرین‌کوب. تاریخ ایران بعد از اسلام. ص ۳۱۱
  • زرین‌کوب. تاریخ ایران بعد از اسلام. ص ۳۱۲
  • آناهیتا پورداود، ص ۳۷۷
  • دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، بهمن جادویه
  • https://parshistory.com/battle-of-the-bridge/